FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc.Ing. Václav Kupilík, CSc.

Činnost: docent
Místnost: A629
Telefon: 7152
E-mail:

Konzultační hodiny:

Pondělí: 10:30 - 12:00

Výuka v letním semestru                                                   

přednášky PBZN 3+2

přednášky PPR 4+2

přednášky YPZB 2+0

přednášky FSHB 3+2

přednášky PSA4 2+2

projekt PR1Q 0+4  

projekt PO2C 

projekt PO3C                                                            

Vzdělání a hodnosti:

1969 - absolvoval s vyznamenáním ČVUT - FSv obor pozemní stavby
1971-1972 Pedagogický kurs na Ústavu pro studium na VŠ technických
1977 - diplom kandidáta technických věd na FSv ČVUT v Praze
1989-1992 studium anglického jazyka JASPEX na Pedagogické fakultě UK
1992 - habilitační práce (Doc) na FSv ČVUT v Praze

Odborná činnost:

14.10.1991    vydán průkaz zvláštní způsobilosti k činnosti ve výstavbě (OZO) opravňující vykonávat činnost vedoucího projektanta
1992 - dosud     autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby
1992 - 1998      odhadce nemovitostí pro tržní oceňování staveb a člen České komory odhadců majetku,
1997- dosud       jmenován ministryní spravedlnosti soudním znalcem v oboru stavebnictví pro odvětví stavby obytné, odvětví stavby různé se zvláštní specializací na vady, poruchy a rekonstrukce staveb,
2004 - dosud      autorizovaný inženýr pro obor požární bezpečnost staveb
2005 - dosud    jmenován ministrem spravedlnosti soudním znalcem z oboru stavebnictví se zvláštní specializací požární bezpečnost staveb

Členství ve společnostech, komisích a dalších organizacích:

1980 - 1989    člen fakultní komise FSv pro zlepšovací návrhy
1981 - 1986    člen Ústřední komise pro vynálezy a zlepšovací návrhy při rektorátě ČVUT
1988 - 1993    člen Československé společnosti chemické při ČSAV
1989 - 2007   člen výboru odborné sekce Obytné prostředí Společnosti pro techniku prostředí, Praha, Novotného lávka 5
1992 - 1993    člen redakční rady časopisu Výstavba a architektura
1995 - 2000    člen Rady expertů Institutu oceňování majetku, Praha
2002 - dosud   člen presidia PKPO (Profesní komory požární ochrany)
2002 -dosud   předseda zkušební komise pro certifikaci TPZ, VTPZ a KTPZ (technik, vedoucí a kontrolní technik požárních zařízení)
2004 - dosud  člen Programové komise certifikačního orgánu CSQ-CERT České společnosti pro jakost
2008 - dosud člen Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky WTA

Výzkumné projekty, granty:

a) Spoluřešitel na grantech a výzkumných záměrech
1993 -1994  Grant FSv č.1105: Regenerace budov: část 9 - Škodliviny uvolňované ze   stavebních konstrukcí, 28 str. část 10 - Požární bezpečnost sakrálních staveb, 13 str.
1994 -1995 Grant FSv č.2095: Progresivní materiály a technologie při rekonstrukcích střešních plášťů    
1994 -1995    Grant FSv č.2007: Ochrana obvodových plášťů na bázi silikátů ve znečištěném   prostředí - část: Příčiny koroze silikátových plášťů
1997- 1999 Grant Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, PZ S2/04/97 [1697 K 1240]: Regenerace panelových domů, (vedoucí řešitel: Prof. Ing.Jiří Witzany, DrSc.) část: Požární bezpečnost panelových budov
 2004 -2005   Grant GAČR č.103/03/H 127: Ekonomika trvale udržitelného stavění na bázi obnovitelných surovin a zdrojů se zvláštním zřetelem na dřevní hmotu, (vedoucí řešitel: Doc.Ing.Václav Beran, DrSc.)
2005 - 2007 Výzkumný záměr VZ 05 CEZ MSM 6840770006 Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území (vedoucí řešitel: Doc.Ing.Václav Beran, DrSc.)
.2006 - 2007 Grant JPD 3 (Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl.m.Prahy Celoživotní vzdělávání v požární ochraně (vedoucí řešitel: Prof.Ing.František Wald, CSc.)

b) Účast na mezinárodních projektech
1994 -1997 Title of the JEP: Czech Real Estate Management Education (CREME), Contractor: College of Arts and Technology, Manchester (UK) - John Westbrook, Coordinator: Prague University of Economics, Praha (CZ) - Jaroslava Holečková
1994 -1997 Projekt TEMPUS M JEP-03101, Title of the JEP: Développement des actions de formation des enseignants et anticorrosion", Contractor: Ecole Centrale Paris, France - Prof.Ing.Jacques Galland,DrSc., Koordinátor: Vysoká škola báňská Technické University Ostrava (CR) - Prof. Ing. Ludmila Hyspecká, DrSc.

Publikační činnost:

Učebnice: spoluautor 2 celostátních učebnic
Skripta: autor 15 skript, spoluautor 2 skript
Kniha vydaná v angličtině v zahraničí:

  • Kupilík, V.: Fire Protection of Construction (kniha), Vydavatelství Dunamenti Tüzvédelem Zrt, Budapest, Hungary, 2009, 182 pages, ISBN 978-963-06-7035-7

Knihy v ČR:

  • Kupilík,V.: Střechy (kniha), Stavební Informační Agentura, Praha,1997, str.258, ISBN 80-85380-42-0
  • Kupilík,V.:Závady a životnost staveb (kniha),Grada Publishing, 1999, str.288, ISBN 80-7169-581-5
  • Kupilík, V.: Stavební konstrukce z požárního hlediska (kniha), Vydavatelství Grada Publishing, 2006, 272 stran, ISBN80-247-1329-2

Spoluautorství v knihách v ČR: 19 knih
Monografie: 4 tituly
Příspěvky v angličtině ve sbornících mezinárodních konferencí a seminářů: 39 příspěvků
Příspěvky v českých vědeckých a odborných časopisech: 210 příspěvků
Příspěvky na konferencích v ČR uveřejněné ve sbornících: 77 příspěvků
Technické normy a předpisy:

  • Kupilík, V.: DOS-T 11.02.00.001, ČKAIT 07/1998, Doporučený standard technický: Oboru požární ochrana staveb - Požadavky na požární bezpečnost staveb, požární prevence, 13 str.
  • Kupilík, V.: DOS-T 11.02.00.002, ČKAIT 12/1998, Doporučený standard technický: Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární bezpečnost staveb, požárně bezpečnostní zařízení, 11 str.
  •                               Jako spoluautor: ČSN 73 4301, DOS M 25 VYST 99 - ČKAIT 2000 - ISBN 80-86364-13-5 (110 str.), DOS M 06.01- ČKAIT 2002 - ISBN 80-96364-68-21(145 str.)

Zlepšovací návrhy, užitné vzory: 1982 - 2x, 1983, 1996, 2009
Recenzní a oponentské posudky: 23 recenzních posudků, 10 oponentních posudků
Citace v odborných publikacích: 45 x

Činnost pro praxi:

1997 - dosud 330 znaleckých posudků
1971 - 1972 Spolupráce na projektu experimentálního domku z kovoplastických hmot ve Zličíně - spoluautor montážních a kompletačních výkresů
1978 Spolupráce na projektu hotelu PRAHA v Praze 6 - Dejvicích spoluautor návrhu obvodových a dělicích konstrukcí

 

 

 

 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.