FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Vedení bakalářských a diplomových prací

Veřejně dostupné v digitální knihově ČVUT na webu: https://dspace.cvut.cz/

Bakalářské práce:

Nejsou zveřejněny názvy prací a jména autorů. Jedná se zejména o požárně bezpečnostní řešení zadané stavby nevýrobního charakteru (viz web https://pozar.fsv.cvut.cz/vyuka/statni-zaverecne-zkousky/). 

Diplomové práce:

 1. ČAJAN, Petr (2023). Historie a vývoj požární bezpečnosti staveb v Československu a České republice
 2. BRINDZOVÁ, Alžbeta (2023). Požární bariéry pro větrané dutiny fasádních systémů
 3. ŠAFRÁNKOVÁ, Markéta (2022). Analýza národní kategorizace do druhu konstrukční části
 4. BURIAN, Michal (2022). Analýza chování účinku požáru ve větrané dutině u fasádních systémů
 5. SPÁČIL, Martin (2021). Tlakové poměry a rychlost proudění plynů v podmínkách požáru
 6. BAIČEV, Michal (2021). Analýza skládaných fasádních systémů v podmínkách požáru
 7. FÜRST, Richard (2020). Požární specifika nosných konstrukcí z textilního betonu
 8. FABIÁN, Michal (2020). Samovznícení dřevěných konstrukcí ve vztahu k požární bezpečnosti komínů
 9. SPOUROVÁ, Lucie (2019). Měření teploty a rychlosti proudění plynu v podmínkách zkoušky room corner test
 10. SALAĎÁK, Richard (2019). Požární rizika provětrávaných fasádních systémů
 11. SODOMKA, Walter (2018). Integrace a bezpečnost komínových systémů v nízkoenergetických a pasivních stavbách, Integration and Safety of Chimney Systems at Low Energy and Passive Buildings
 12. TRSEK, Vojtěch (2018). Útlum tepelného toku při prostupu vodní clonou, Heat Flow Attenuation through Water Spray Curtain
 13. PETRÁKOVÁ, Magda (2018). Analýza rizik šíření účinku požáru vzduchotechnickými systémy, Analysis of Fire Spread through Ventilation Systems
 14. LOKVENC, Marek (2018). Evakuace osob z objektů vyhlídkových věží, Evacuation of people from observation towers
 15. JIŘÍČEK, Zdeněk (2018). Analýza odstupových vzdáleností od pergol a přístřešků, Analysis of Separating Distances from Pergolas and Shelters
 16. DIVIŠOVÁ, Daniela (2018). Charakteristika požáru hořlavých kapalin na ohraničené ploše, Characteristics of Pool Fire Burning
 17. KAŠOVÁ, Kateřina (2017). Alternativní postupy zjišťování a hodnocení reakce na oheň pro fasády, Alternative Methods of Reaction to Fire Assessment for Facades
 18. ŘEZNÍČKOVÁ, Martina (2015). Přírodní materiály v obvodových stěnách z požárního hlediska, Natural Materials in External Walls in the Fire Point of View
 19. BRICHTOVÁ, Kateřina (2015). Specifické chování účinku požáru v dutině stropního podhledu, Specific Behaviour of Fire Effects inside the Ceiling Cavity
 20. PROCHÁZKA, Jakub (2015). Konstrukčně subtilní požární stěna s dřevěným rámem, Structurally Subtle Fire Wall with Timber Frame
 21. PEŠKOVÁ, Zdeňka (2015). Vliv účinku požáru na chování tepelných minerálních izolantů, Impact Effect on Fire Behavior of Thermal Mineral Insulation
 22. ELIÁŠ, Martin (2015). Hasicí a chladicí účinky vodní mlhy v podmínkách požáru, Extinguishing and Cooling Effects of Water Mist in Fire Conditions
 23. KORMANÍKOVÁ, Soňa (2014). Rýchlosť uvoľňovania tepla pri požiaroch osobných automobilov, Heat Release Rate during Car Fires
 24. ZIMMER, Tomáš (2014). Textilní roletové požární uzávěry schopné bránit šíření požáru, Textile Fire Roller Shutters Able to Prevent Fire Spread
 25. BADY, Lukáš (2015). Integrace environmentálních materiálů do požárního stropu z vysokohodnotného betonu, Integration of Environmental Materials into the Fire Ceiling Structure of High Performance Concrete.
 26. FILIP, Roman (2015). Proces degradace intumescentních složek v požárních ucpávkách, Degradation Process of Intumescent Components in Fire Stoppers
 27. ŠMEJKAL, David (2014). Zkoušky reakce na oheň vnějších kontaktních zateplovacích systémů, Reaction to fire tests of external thermal insulation composite systems
 28. PELÁKOVÁ, Petra (2014). Požární ochrana staveb v oblasti logických návazností mezi elektrickou požární signalizací a požárně bezpečnostními zařízeními, Fire protection of buildings in terms of logical sequences between automatic fire alarm and fire safety installations
 29. NOVÁKOVÁ, Martina (2014) Charakteristika a příklady aplikací pro velkorozměrovou požární zkoušku "room corner test", Characteristic and examples of applications for large-scale fire test "room corner test"
 30. NAJMANOVÁ, Hana (2014). Specifické podmínky evakuace v mateřských školách, Specific Conditions of Evacuation in Kindergartens
 31. FAIT, Tomáš (2014). Analýza provozu a požární bezpečnosti divadel, Analysis of operation and fire safety in theatres