FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Obor Q - bakalářská práce

124BAPQ - Bakalářské práce na studijním oboru Q - Požární bezpečnost staveb

Následující informace se týkají rámcového obsahu BAP zpracovávané na katedře K124 pro školní rok 2017/18.

Konzultanti: Marek Pokorný (A628), Petr Hejtmánek (A630)


Doporučena je následující struktura BAP:

1) revize stavební části řešeného objektu,

2) požárně bezpečnostní řešení (PBŘ).

 

Bakalářská práce je samostatnou prací, tj. konzultovány by měly být především problematické části, nikoliv konzultace formou kontroly PBŘ jako celku.
 

1) Revize projektové dokumentace

Stavební část většiny zadaných projektů je výsledkem semestrálního projektu studentů 4. ročníku z oboru Architektura a stavitelství (předmět 129ATV4), kteří doposud mají pouze fundamentální znalosti z oblasti požární bezpečnosti staveb (PBS). Pokud v zadávacím projektu budou nalezeny jakékoliv nesrovnalosti (dispoziční, stavebně konstrukční, požární, TZB apod.) je vhodné zakreslit do projektové dokumentace tyto navrhované "vynucené" změny barevně (např. zeleně); v legendě na výkresech následně uvést, že jde právě o ty změny, které by v praxi byly vyžadovány od požárního specialisty po projektantovi stavební části. PBŘ je dále vhodné doplnit o samostatnou kapitolu, kde se vynucené změny popíší a zdůvodní.

Nabídka projektů viz web: http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=110&sub=295. Po dohodě s vedoucím BAP lze řešit i jiný objekt.
 

Důležité:
Pokud jste obdrželi jako podklad pro PBŘ studentský projekt z ATV4 (týká se částečně i jiných projektů), je nutné tuto skutečnost s ohledem na autorská práva uvést jednak ve zdrojích bakalářské práce (tj. jméno autora, že práce byla zpracována na ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury, předmět ATV4, rok zpracování apod.) a jednak na všech výkresech ponechat veškeré stávající informace v rozpisce (např. název stavby). Své jméno uvádějte jako zpracovatele profese PBŘ. Vzhled rozpisky si samozřejmě přizpůsobte tak, aby byla reprezentativní pro Vaši bakalářskou práci.

2) Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) stavby

Podrobná struktura PBŘ v rozsahu pro stavební povolení stavby je uvedena v § 41 bodu (2) vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci … např. https://www.zakonyprolidi.cz/hledani?text=246%2F2001), a obsahuje zejména:

Obsah:

a) Seznam použitých datovaných podkladů pro zpracování
b) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě
c) Rozdělení stavby do požárních úseků
d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků
e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti
f) Zhodnocení navržených stavebních výrobků a hmot (třída reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení
h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům
i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku
j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku
k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky
l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti
m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot
n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Popis vynucených změn ve stavební části projektové dokumentace (tj. další samostatná kapitola v rámci PBŘ)
 

Poznámka:

  • PBŘ je před kapitolou a) vhodné doplnit obsahem, tj. soupisem názvů kapitol s čísly stránek.
  • Číslování kapitol a), b), c) … je vhodné zachovat dle vyhlášky, protože oddělení stavební prevence HZS ČR jednakt tuto úpravu preferuje a rovněž na žádnou podstatnou část PBŘ se nezapomene.
  • Vhodné je vytvářet i číslované podkapitoly (např. podkapitola "g.1) Obsazení objektu osobami" apod.), a to kvůli přehlednosti dokumentu.
     

Výkresy požární bezpečnosti jakožto nedílná součást PBŘ (zejména pro větší stavby) dle požadavku vyhlášky 246/2001 Sb. § 41 bodu (3) obsahují zejména:


a) Grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti
b) Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů
c) Vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry
d) Schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními
e) Zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa)
f) Umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie
g) Způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek
h) Vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest
 

Důležité:

  • Jedná se především o půdorysy jednotlivých podlaží a situaci se zákresem požárně technických náležitostí červenou barvou. Šrafy, kóty, legendy …, to vše na výkresech ponechte.
  • Do bakalářské práce rovněž vložte další stavební výkresy, zejména svislý řez objektem se zákresem požární výšky, technické pohledy (např. s vyznačením případné polohy a velikosti požárních pásů), případně i další výkresy vytvářející podklad pro PBŘ.