FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Ostatní činnost

 
Normy

 • člen kolektivu autorů ČSN 730540-4 (2005)
 • překlad EN ISO 13792 (2005 a 2012)
 • překlad EN ISO 15265 (2007)
 • překlad EN ISO 13947 (2007) ve spolupráci s Ing. T. Vydrovou, PhD.
 • spoluautor ČSN 730540-2 (2011)

 

Granty

 • Šilarová, Š. - Hanzalová, L. - Koutský, K. - Svoboda, Z. - Kulhánek, F.: Progresívní materiály a technologie při rekonstrukci strešních plášťů. C. G 20 9512.1994. 1994.
 • Hanzalová, L. - Kupilík, V. - Neuwirthová, P. - Paroubková, J. - Svoboda, Z. - Šilarová, Š.: Zásady pro navrhování zelených střech. In: Sborník výsledků vědeckovýzkumných grantových úkolů v roce 1995. Praha : ČVUT FSv. 1996. s. 47-48.
 • Svoboda, Z. - Tywoniak, J. - Aubrechtová, K.: Odezva budovy na tepelnou zátěž. CTU 300100811. IG ČVUT 2001.

 

Spolupráce na grantech a výzkumných záměrech

 • MSM 210000001 (1999-2005)
 • MSM 210000005 (1999-2005)
 • MSM 6840770005 (od 2005)
 • GAČR 103/07/514 (2007-2009, řešitel Doc. Ing. V. Bílek, CSc.)

 

Oponentní posudky a práce v komisích

 • Svoboda, Z.: Recenze knihy Tepelná ochrana budov v praxi. In: Tepelná ochrana budov. 7, č. 2 (2004), s. 49. ISSN 1213-0907.
 • Svoboda, Z.: Oponentní posudek disertační práce Ing. Martina Lopušniaka "Hodnotenie tepelnej stability priemyselných budov v letnom období", TU Košice, 2005.
 • Svoboda, Z.: Oponentní posudek disertační práce Ing. Richarda Charváta "Počítačové modelování dýchajících fasád s důrazem na vizualizaci", TU Liberec, 2009.
 • Svoboda, Z.: Oponentní posudek disertační práce Ing. Mariána Vertaľa "Analýza transportu tepla a vlhkosti obvodovými stenami", TU Košice, 2009.
 • Svoboda, Z.: Oponentní posudek disertační práce Ing. Róberta Rudišina "Analýza tepelných tokov vo vzťahu k podložiu priemyselných budov", TU Košice, 2010.
 • Svoboda, Z.: Oponentní posudek disertační práce Ing. Michala Dušky "Akumulace tepla ve výpočtu tepelné zátěže klimatizovaných prostorů", ČVUT Praha, 2010.
 • Svoboda, Z.: Oponentní posudek disertační práce Mgr. Matúša Holúbeka "Určovanie parametrov prenosu vody v stavebných materiáloch metódou TDR", STU Bratislava, 2012.
 • Svoboda, Z.: Oponentní posudek habilitační práce Ing. I. Skotnicové, Ph.D. "Teoretická a experimentální analýza tepelného chování lehkých stavebních konstrukcí", VŠB-TU Ostrava, 2014.
 • Svoboda, Z.: Oponentní posudek disertační práce Ing. Mareka Zozuláka "Monitorovanie fyzikálnych vlastností obalových konštrukcií v nestacionárnych podmienkach", STU Bratislava, 2015.

 

 • člen komise při obhajobě disertační práce Ing. Z. Veverkové (2004), Ing. M. Lopušniaka (2005), Ing. D. Adamovského (2006), Ing. R. Vanka (2007), Ing. P. Vávry (2007), Ing. P. Kotka (2008), Ing. V. Kačmaříkové (2008), Ing. J. Nováčka (2009), Ing. M. Vertaľa (2009), Ing. R. Rudišina (2010), Ing. M. Dušky (2010), Ing. H. Krišíkové (2010), Ing. R. Musila (2010), Ing. K. Staňka (2011), Ing. M. Pokorného (2012), Mgr. M. Holúbeka (2012), Ing. J. Tillingera (2012), Ing. V. Vymětalíka (2014), Ing. M. Zozuláka (2015).

 

 • člen zkušební komise MPO ČR pro zkoušení osob oprávněných zpracovávat energetické audity, posudky a průkazy energetické náročnosti budov

 

 • vyzvaný recenzent projektu podaného do Grantové agentury AV ČR: 2006 (1 posudek)
 • vyzvaný recenzent projektů podaných do Vedecké grantové agentury Ministerstva školstva SR a Slovenskej akademie vied (VEGA): 2012 (1 posudek), 2013 (1 posudek), 2015 (1 posudek), 2018 (1 posudek)

 

 • vyzvaný recenzent pro konference IBPSA Building Simulation: Eindhoven 2003 (3 posudky), Montreal 2005 (3 posudky), Beijing 2007 (4 posudky)

 

 • vyzvaný recenzent časopisu Building Simulation: An International Journal: 2009 (1 posudek), 2011 (1 posudek) 
 • vyzvaný recenzent časopisu Heat Transfer Engineering: 2014 (1 posudek)
 • vyzvaný recenzent časopisu Journal of Building Engineering: 2015 (1 posudek)

 

Vedení doktorandů

 • Ing. Jan Ficenec: Analýza tepelně vlhkostního namáhání kontaktních zateplovacích systémů. Obhájeno 23.10.2008
 • Ing. Jan Antonín: Stochastické modelování energetické náročnosti budov. Obhájeno 26.5.2015

 

Znalecké posudky FSv a technické příručky

 • Procházka, J. - Kuklík, P. - Svoboda, Z.: Znalecký posudek rozestavěného obytného domu. Okresní soud Praha - východ - C. Na 1823/94 Dat. předání 15.04. 1996. 1996.
 • Bedlovičová, D. - Novák, J. - Svoboda, Z.: Znalecký posudek vad bytu, č. 42-04. Obvodní soud pro Prahu 8, spis. značka 22 C 218/2003. Dat. předání 22. 11. 2004. 2004.

 

 • Svoboda, Z.: Technická příručka Keratherm, Tepelně technické údaje, Tondach ČR s.r.o. 2001, s. 10-14.
 • Svoboda, Z.: Tepelně technické výpočty v technické příručce Rigitherm, Rigips s.r.o. 2005 - publikováno např. v článku: Rydlo, P.: Tepelně-technické hodnocení systému vnitřního zateplení, In: Materiály pro stavbu, 5/2005, pp. 34-37.