FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Komplexní stavební detail

Kód předmětu:124YKSD
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Obor studia:Konstrukce pozemních staveb (C), Architektura a stavitelství (A), Budovy a prostředí (B)
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. a Ing. Radek Zigler, Ph.D.

Anotace:

Komplexní řešení stavebních detailů v maximální podrobnosti, s návazností na všechny legislativní požadavky a s ohledem na maximální efektivitu a trvanlivost zvoleného řešení. Studentovi budou zadány vybrané stavební detaily, které bude student v průběhu semestru řešit a konzultovat s vyučujícím. Typ zadaných detailů bude odpovídat charakteru řešeného problému, tzn. tématicky se zadání u jednotlivých studentů může lišit a nemusí tak nezbytně pokrývat všechny oblasti (části) budov. Detaily budou řešeny v maximální podrobnosti, v měřítku 1:5 (příp. 1:2 nebo 1:1) a budou zobrazovat všechny stavební konstrukce, včetně jejich návaznosti a způsobu napojení na další konstrukce. Cílem je kvalita, ne kvantita.

Kromě povinně volitelného předmětu 124YKSD pro obory C, A, B je nabízen i volitelný předmět 124XKSD se stejným obsahem. Pokud není předmět 124XKSD vypsán v aktuálním semestru, je možné si místo něj zapsat předmět 124YKSD, který je vypisován každý semestr.

Předmět je nabízen i v magisterském studiu.

Cíle:

Student získá schopnost komplexního a podrobného řešení stavebních detailu v budově s ohledem na požadavek maximální efektivity a trvanlivosti zvoleného řešení. Tato schopnost studentovi umožní profesionálně navrhovat konstrukční řešení budov, kdy již od počátku bude brán ohled na řešení stavebních detailů, které jsou klíčové pro zajištění požadovaných vlastností objektu.

Požadavky:

Doporučená návaznost pro obor C: 124KK01 - Kompletační konstrukce, 124P01C - Projekt 1

Doporučená návaznost pro obor A: 124PSA4 - Pozemní stavby A4, 124SFA - Stavební fyzika 1A

Cvičení:

Program cvičení:

Cvičení obsahuje 4 tématické úlohy, které musí každý student zpracovat:

1. Vyřešení nebo přepracování 2 až 3 stavebních detailů vybraných/zadaných vyučujícím z projektu budovy, který byl zpracován v rámci předchozího projektu.

2. Správné vyřešení chybně provedeného stavebního detailu (projektová vada, nikoliv porucha) na základě vlastní fotodokumentace – 1 až 2 detaily.

3. Rešerše literatury – výběr kvalitně zpracovaného (dle mínění studenta) stavebního detailu (podrobný výkres) a jeho objektivní zhodnocení (obhajoba) při konzultaci s vyučujícím.

4. Komplexní návrh stavebního detailu zadaného vyučujícím na stavebním svislém řezu komplikované budovy (např. detaily v oblasti střechy, spodní stavby, předsazených konstrukcí, dilatačních spár apod.). Budou zpracovány 2 až 3 detaily v  podrobnosti 1:5 nebo 1:2.

Literatura:

  1. Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN
  2. Přednášky z předmětů 124PS01, 124SF01 a 124KK01.
  3. Odborný časopis Detail (dostupný v NTK)

< Zpět