FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Historické konstrukce a rekonstrukce budov

Kód předmětu:124HRRB
Rozsah:4+2
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D. (k129)

Anotace:

V přednáškovém cyklu jsou vysvětleny základní informace o struktuře a současných tendencích památkové péče v ČR, historie památkové péče a vývoj názorů na ochranu památek (vč. průmyslového dědictví) až po současnost. Na vybraných příkladech jsou ukázány přístupy k obnově historických staveb.

Dále jsou přednášky zaměřeny na témata související s vlastní ochranou historických a památkově chráněných staveb. Zejména se jedná o vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy z hlediska historie zatížení; nesilové účinky a vlivy, účinky vynuceného přetvoření; trvanlivost a spolehlivost; mechanické, fyzikální, chemické degradační a korozivní procesy; poruchy, rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zděných konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), prefabrikovaných konstrukcí, dřevěných konstrukcí staveb, ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí a diagnostika staveb.

Přednášky:

Přednášející: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D. (k129), Ing. Radek Zigler, Ph.D. (k124)

Přednášky budou probíhat prezenčně ve dvou dvouhodinových blocích a budou na sebe navazovat.

Budou zahrnovat zejména následující témata:

Degradační procesy, vady a poruchy staveb
Úvod do problematiky, degradační procesy, vady a poruchy staveb, historie zatížení, zatěžovací účinky a vlivy, nesilové účinky, cyklické účinky, přírůstkové zhroucení. Mechanismy porušování stavebních materiálů a konstrukcí. Transportní procesy. Interakce konstrukcí a materiálů.

Průzkumy, diagnostika a hodnocení konstrukcí
Průzkumy staveb, hodnocení stavu, metodika, kritická místa konstrukce, stavebně technický průzkum budov, stavebně historický průzkum, hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti

Zakládání (historických) zděných budov
Zakládání (historických) zděných budov. Charakteristické poruchy základových konstrukcí. Rekonstrukce a sanace základových konstrukcí. Zlepšování vlastností základových zemin. Zajištění základů při provádění výkopů a jam a při rekonstrukci základů. Sanace narušených základových konstrukcí. Průzkum základových konstrukcí.

Svislé nosné zděné konstrukce
Charakteristické poruchy nosných zděných stěn a pilířů. Statické působení tlačených zděných konstrukcí. Zesilování a sanace nosných zděných pilířů a stěn. Výměna porušeného zdiva, statické zajištění narušených zděných budov. Průzkum, diagnostické metody a hodnocení zdiva (historických) zděných budov. Sanace kamenného zdiva, historických omítek, obvodových výplní.

Klenbové konstrukce
Charakteristické poruchy zděných kleneb historických zděných budov. Statické působení zděných valených kleneb, provádění otvorů ve zděných klenbách, rekonstrukce a sanace zděných kleneb. Průzkum, diagnostické metody a hodnocení stavu kleneb.

Dřevěné stropní konstrukce historických zděných budov
Dřevěné stropní konstrukce historických zděných budov. Poruchy dřevěných stropních konstrukcí zděných budov. Biodegradace dřevěných stropních konstrukcí. Výměna a sanace dřevěných stropních konstrukcí.

Hrázděné a roubené stavby
Historické hrázděné a roubené stavby. Konstrukční a materiálové řešení, charakteristické spoje a detaily. Nejčastější poruchy, ochrana, konzervace a sanace dřevěných prvků

Krovy historických zděných budov
Krovy historických zděných budov. Statické působení krovových konstrukcí. Vady a poruchy krovů a hrázděných konstrukcí. Zesilování a výměna dřevěných prvků historických krovů a hrázděných staveb. Průzkum, diagnostické metody a hodnocení dřevěných konstrukcí a prvků.

Sanace a ochrana vlhkého zdiva
Sanace a ochrana vlhkého zdiva historických zděných budov. Zdroje a příčiny zvýšené vlhkosti staveb. Přímé sanační metody proti zvýšené vlhkosti, nepřímé sanační metody proti zvýšené vlhkosti. Průzkum vlhkosti a diagnostické metody zděných budov.

Charakteristické vady a poruchy betonových a železobetonových konstrukcí a staveb
Charakteristické vady a poruchy betonových a železobetonových konstrukcí a staveb. Koroze a degradace betonu a výztuže. Mechanismy porušení. Sanace a rekonstrukce betonových konstrukcí

Historické ploché klenby a keramické stropy
Historické ploché klenby a keramické stropy. Konstrukčně statické řešení, stanovení zůstatkové únosnosti, sanace a zesilování

Cvičení:

Vedoucí cvičení:
Ing. Radek Zigler, Ph.D. (k124)
Ing. Jan Bartoníček, Ph.D. (k129)

 

Orientační program cvičení:

1. Seznámení s organizací cvičení a způsobem zadání dílčích semestrálních úloh.
2. - 3. Výběr a zadání konstrukce/tématu semestrální práce jednotlivým skupinám studentů, výběr vhodného objektu.
4. - 5. Zpracování stavebně technického průzkumu vybraného objektu (založený na vizuální prohlídce in-situ).
6. - Kontrola rozpracovanosti.
7. - 8. Zpracování stavebně technického průzkumu vybraného objektu (založený na vizuální prohlídce in-situ).
9. Prezentace zpracované první části cvičení - rozbor poruch (skutečných, popř. možných), analýza příčin, diskuze.
10. - 12. Zpracování návrhu komplexních sanančích opatření, podroné zpracování sanačního opatření vybrané konstrukce/tématu.
12. Prezentace zpracované druhé části cvičení - volba a zdůvodnění vhodného sanačního opatření, diskuze.
13. Odevzdání dílčích úloh (v digitální formě) v zápočtovém týdnu (upload na stránce předmětu)

 

Ukončení:

Podmínky k udělení zápočtu:

 • Účast na online cvičení je povinná, je stanovena na 70% výukových hodin v semestru. Cvičení se skládá z výkladu vedoucího cvičení, prezentace dílčích témat studenty a následné odborné rozpravy (analýza příčin porušení, možná sanační opatření, zhodnocení alternativ apod.).
 • Vypracování a odevzdání zadaných dílčích úlohy, jejich prezentace a aktivní zapojení do následné společné diskuze.
 • Odevzdání (elektronicky v rámci webu KPS) vypracovaných dílčích úloh (celkem 5 úloh).

 

Zkouška (stav k  16. 12. 2022 - předpokládá se možnost kontaktního zkoušení):

 • 5 otázek - 90 minut, max. 100 bodů

Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba minimálně 50 bodů

Pozn.: Vypracování otázek musí být čitelné, obrázky srozumitelné, v poměrovém měřítku, doplněné o kóty, popisky a značení.

Literatura:

 1. Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010
 2. Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
 3. Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996

 

Články v odborném tisku:

 1. Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov I., Stavební informace, Praha 2005
 2. Witzany, J. a kol: Sanace a rekonstrukce zděných budov – ochrana proti vlhkosti a radonu, Stavební informace, Praha 2006
 3. Witzany, J. a kol: Rekonstrukce, poruchy a sanace betonových konstrukcí, Stavební informace, Praha 2004
 4. Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Zděné valené klenbové konstrukce, Stavební ročenka 2006, Bratislava 2005
 5. Witzany, J., Čejka, T., Zigler, R.: Stanovení zbytkové únosnosti existujících zděných konstrukcí, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 9, Praha 2008
 6. Witzany, J., Čejka, T.: Výzkum fyzikálně mechanických vlastností porézních zdících prvků, Stavební obzor 2008, roč. 17, č. 10, Praha 2008 

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět