FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Konstrukční cvičení

Kód předmětu:124KOCU
Rozsah:2C
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Anotace:

Předmět je zaměřen na procvičování návrhu a zakreslování stavebních konstrukcí včetně jejich posouzení z hlediska stavební fyziky. Studenti se seznámí a/nebo zdokonalí v konstrukčních návrzích staveb, předběžném dimenzování a v zakreslování stavebních konstrukcí. Naučí se základní stavebně fyzikální výpočty v oblasti tepelné ochrany budov, stavební akustiky, proslunění a denního osvětlení. 

 

navržený předmět pro nově akreditované studijní obory

Cíle:

Zdokonalení v návrhu a zakreslování stavebních konstrukcí. Porozumění základní problematice v oblasti tepelné ochrany budov, stavební světelné techniky a stavební akustiky.

Přednášky:

Přednášky nejsou.

Cvičení:


1) Návrh konstrukčního systému budovy ve třech variantách včetně empirického návrhu nosných prvků.
2) Popis materiálového řešení. Návrh obvodové konstrukce s ohledem na zajištění požadavků týkajících se jednorozměrného šíření tepla.
3) Konstrukční a předběžný statický návrh monolitické / prefamonolitické / prefabrikované stropní konstrukce. Výkres tvaru a skladby stropní konstrukce.
4) Konstrukční návrh deskového schodiště, vymezení schodišťového prostoru, půdorys a řez schodiště. 
5) Eliminace kročejového zvuku a zakreslení detailu návaznosti schodišťových ramen na podestu
6) Konstrukční a předběžný statický návrh plošných základů podle 1. geotechnické kategorie. Zakreslení půdorysu základů včetně dílčích řezů.
7) Návrh hydroizolace spodní stavby v závislosti na propustnosti podloží a úrovni hladiny podzemní vody. Zakreslení svislého řezu v místě sklepního světlíku nebo anglického dvorku.
8) Návrh dilatačních úprav nosných konstrukcí z důvodu rozdílného sedání a tepelné roztažnosti.
9) Konstrukční návrh krovu s ohledem na půdorys objektu. 
10) Posouzení střešní konstrukce s ohledem na jednorozměrné šíření tepla, vyloučení vzniku plísní a eliminaci možného kondenzátu. Detail střechy v místě předsazené konstrukce.
11) Posouzení proslunění vybraného bytu nebo rodinného domu. Návrh osvětlovacího otvoru ve vybrané místnosti s cílem zajistit dostatečné množství a kvalitu denního osvětlení.
12) Návrh mezibytové stěny s ohledem na zajištění její zvukové izolace, návrh plovoucí podlahy.
13) Hodnocení hluku v místnosti, návrh pohltivých úprav.

Ukončení:

Docházka, odevzdání všech úloh v požadované kvalitě a v daných termínech. Výsledná známka se získá průměrováním dvou dílčích známek z domácích úloh a ze závěrečného testu.

Literatura:

! Prezentace a podklady přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.
1) ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části, ČNI Praha, červenec 2004.

2) KAŇKA, J., NOVÁČEK, J. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha: ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.

3) VYCHYTIL, J., KAŇKA, J. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.

4) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

5) ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov, ČAS Praha, srpen 2019.

6) ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČNI Praha, červen 2004.

7) ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky, ÚNMZ Praha, prosinec 2020.

8) ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČNI Praha, červen 2004.

9) Webové stránky vyučujícího.

< Zpět