FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Metodika výuky pozemního stavitelství na konkrétních příkladech

Kód předmětu:124MVPS
Rozsah:2P+2C
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D.

Anotace:

V úvodu je předmět zaměřen na teoretickou stránku didaktiky odborného vyučování. Studenti se seznámí se vzdělávacími programy RVP a ŠVP, výukovými metodami, klíčovými kompetencemi, cíli, didaktickými zásadami a prostředky. Důraz je kladen na fáze vyučovací hodiny, přípravu učitele na vyučovací hodinu, způsoby hodnocení znalostí a tvorbu didaktického testu. Výrazná část výuky se zaměřuje na praktické vysvětlení didaktiky vybrané problematiky pozemního stavitelství, konkrétně konstrukčních systémů staveb, svislých a vodorovných nosných konstrukcí, schodiště, základových konstrukcí, spodní stavbu, ochranu proti zemní vlhkosti a dilatace nosných konstrukcí. Rozšiřující částí je problematika stavební fyziky (tepelná ochrana budov, stavební světelná technika, stavební akustika), která se na středních školách se stavebním zaměřením buď vůbec neučí, nebo jen v omezené míře. 

navržený předmět

Cíle:

Schopnost správně definovat cíle vyučovací hodiny, členit vyučovací hodinu na jednotlivé fáze a využívat různé demonstrační pomůcky v oblasti pozemních staveb a stavební fyziky.

Přednášky:


1) Rámcové a školní vzdělávací programy, výukové metody, učivo, klíčové kompetence. Cíle kognitivní, psychomotorické a afektivní, hierarchie cílů, požadavky na cíle.
2) Didaktické zásady a prostředky, vyučovací metody, fáze vyučovací hodiny, klasifikace organizačních forem výuky.
3) Příprava učitele na vyučovací hodinu, testy – druhy, vlastnosti, položky a konstrukce didaktického testu.
4) Konstrukční systémy staveb, svislé nosné konstrukce – využití didaktických pomůcek, aplikace výukových metod.
5) Vodorovné nosné konstrukce, výkres tvaru a skladby – využití didaktických pomůcek, aplikace výukových metod.
6) Schodiště, jeho konstrukční návrh a zakreslení – využití didaktických pomůcek, aplikace výukových metod.
7) Základové konstrukce, přenos zatížení do podloží, návrh a zakreslení – využití didaktických pomůcek, aplikace výukových metod.
8) Spodní stavba, její ochrana proti zemní vlhkosti – využití didaktických pomůcek, aplikace výukových metod.
9) Dilatace nosných konstrukcí – využití didaktických pomůcek, aplikace výukových metod.
10) Zateplení obálky budovy, vztah k vybraným stavebním detailům, střešní konstrukce – využití didaktických pomůcek, aplikace výukových metod.
11) Osvětlovací otvory a jejich návrh v návaznosti na požadavky kladené z hlediska proslunění a denního osvětlení – využití didaktických pomůcek, aplikace výukových metod.
12) Vnitřní dělicí konstrukce a požadavky na ně kladené, zvukové izolace, vliv pohltivých úprav na prostorovou akustiku – využití didaktických pomůcek, aplikace výukových metod.
13) Rezerva.
 

Cvičení:


1) Rámcový vzdělávací program – členění dokumentu podle kategorií, vlastnosti odpovídající oboru Stavebnictví. Stanovení klíčových kompetencí. Seznámení s podmínkami zakončení předmětu.
2) Rozbor vyučovacích metod, členění vyučovací hodiny včetně dílčích ukázek, aktivní účast studentů.
3) Testy, tvorba otevřeného a uzavřeného testu v závislosti na tématu.
4) Hodnocení ŠVP oboru Stavitelství na škole, kde student učí / studoval / …
5) Pedagogický mikro-výstup vybraných studentů na téma „Konstrukční systémy staveb“ – dodržení časové dotace, fází výuky, použitých metod atd., do hodnocení se zapojí také všichni přítomní studenti.
6) Pedagogický mikro-výstup vybraných studentů na téma „Vodorovné nosné konstrukce“ – dodržení časové dotace, fází výuky, použitých metod atd., do hodnocení se zapojí také všichni přítomní studenti.
7) Pedagogický mikro-výstup vybraných studentů na téma „Schodiště“ – dodržení časové dotace, fází výuky, použitých metod atd., do hodnocení se zapojí také všichni přítomní studenti.
8) Pedagogický mikro-výstup vybraných studentů na téma „Základové konstrukce a spodní stavba“ – dodržení časové dotace, fází výuky, použitých metod atd., hodnocení také všemi přítomnými studenty.
9) Pedagogický mikro-výstup vybraných studentů na téma „Dilatace nosných konstrukcí“ – dodržení časové dotace, fází výuky, použitých metod atd., do hodnocení se zapojí také všichni přítomní studenti.
10) Pedagogický mikro-výstup vybraných studentů na téma „Střešní konstrukce, tepelná ochrana budov“ – dodržení časové dotace, fází výuky, použitých metod atd., hodnocení také všemi přítomnými studenty.
11) Pedagogický mikro-výstup vybraných studentů na téma „Stavební světelná technika“ – dodržení časové dotace, fází výuky, použitých metod atd., do hodnocení se zapojí také všichni přítomní studenti.
12) Pedagogický mikro-výstup vybraných studentů na téma „Stavební akustika“ – dodržení časové dotace, fází výuky, použitých metod atd., do hodnocení se zapojí také všichni přítomní studenti.
13) Udělování zápočtů, rezerva.

Ukončení:

Podmínky pro získání zápočtu:

Docházka, odevzdání všech úloh v požadované kvalitě a v daných termínech, úspěšně absolvovaný mikro-výstup.


Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu:

Výsledná známka se získá průměrováním dvou dílčích známek -  z testu a z domácí klauzury. Žádná část nesmí být hodnocena známkou F. Ukončení může být doplněno ústním zkoušením.

 

Literatura:

1) Prezentace a podklady přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu. – zatím není

2) Metodický portál RVP.CZ. [on-line]. Dostupné z www.rvp.cz

3) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

4) Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

5) ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části, ČNI Praha, červenec 2004.

6) Webové stránky vyučujícího.

< Zpět