FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Projekt 4C

Kód předmětu:124P04C
Rozsah:0+4
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Obor studia:Konstrukce pozemních staveb (C)
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:

Anotace:

S ohledem na platné studijní předpisy FSv, kdy si student může zapsat na jedné katedře pouze jeden z projektů PJ3C a PJ4C, je náplň obou projektů shodná.

Tématem projektu může být návrh, popř. konstrukčně statické analýza netradiční, náročné či jinak zajímavé stavební konstrukce (např. exoskeleton Turning Torso v Malmö, přijímačová část radioteleskopu Arecibo v Portoriku, stavby atelieru MVDRV, netradiční dřevostavby apod.), návrh sanace a obnovy nosné konstrukce historické nebo památkově chráněné budovy, teoretické (numerické) nebo experimentální řešení vybraného stavebně technického problému (např. numerické modelování historických zděných konstrukcí, experimentální ověření vlastností stavebních materiálů a další), popř. jiné, individuální zadání po vzájemné dohodě.

Výstupy řešení projektu jsou přímo závislé na druhu zadání. Např. v případě zpracování návrhu novostavby je to projektová dokumentace (vybraná část) v rozsahu DSP/DPS, v případě konstrukčně statické analýzy stávající stavby je to Závěrečná zpráva (obsah a rozsah jsou stanoveny individuálně), v případě návrhu rekonstrukce je to Stavebně technický průzkum a hodnocení stavebně technické stavu objektu (včetně grafické dokumentace projevů poruch), analýza poruch a rámcový návrch řešení sanačních opatření, v případě teoretické nebo experimentální analýzy je to Závěrečná zpráva (obsah a rozsah jsou stanoveny individuálně) apod. U všech zadání je v rámci projektu kladen důraz na vyvážení rozsahu zpracovávané práce odpovídající dotaci předmětu.

Cvičení:

Příklady rámcového obsahu zpracovávaných prací (bude individuálně upraveno s každým studentem po dohodě s vyučujícím dle konkrétního zaměření projektu)

 

Zadání "Návrh konstrukce":

 1. návrh variant nosného systému včetně základových konstrukcí, výběr optimalizované varianty na základě předběžného statického posouzení.
 2. pro vybranou kční variantu vypracujte zjednodušenou dokumentaci:
  - situace
  - 2x půdorys 1:50 (výřez) – vstupní a typické podlaží
  - min. 1x řez 1:50 (schodištěm, případně řez doplit dílčím řezem schodištěm)
  - charakteristické detaily (komplexní detail 1:20, min. 4 detaily 1:5)
  - průvodní technická zprávy
 3. proveďte předběžné statické posouzení nosné konstrukce a stanovte předběžné dimenze hlavních nosných prvků. Součástí návrhu bude prostorové posouzení stability objektu. Proveďte základní tepelně technické posouzení navržených skladeb obalových konstrukcí.

 

Zadání "Konstrukčně statická analýza":

 1. shromáždění a studium podkladů ke stávajícímu řešení
 2. analýza konstrukčně statického řešení konstrukce
 3. analytické, popř. numerické posouzení/zhodnocení řešené konstrukce
 4. vypracování Závěrečné zprávy

 

Zadání "Návrh obnovy a sanace":

 1. proveďte zhodnocení stavebně technického stavu zadaného objektu (identifikace vad, poruch a ostatních nedostatků stávající konstrukce)
 2. vypracujte zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu (s vyznačením míst poruch):
  - půdorysy vybraných podlaží (1:50) – stávající stav, poruchy, nový stav
  - min. 1 řez objektem
  - min. 4 detaily (1:10/1:5)
  - situace
  - průvodní technická zpráva
 3. proveďte předběžné statické posouzení nosné konstrukce a posuďte konstrukci vzhledem k zamýšlenému účelu objektu
 4. vypracujte návrh sanace vybraných poruch a vad (cca 2 případy dle rozsahu)

 

Zadání "Teoretická (numerická) nebo experimentální analýza":

 1. shromáždění a studium podkladů k zadanému tématu (řešerše literatury)
 2. návrh vhodných teoretických nebo experimentálních řešení
 3. zpracování teoretických modelů nebo provedení experimentů
 4. vypracování Závěrečné zprávy

 

Literatura:

 1. Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010
 2. Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
 3. Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996
 4. Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 – Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
 5. Bill, Žďára, Novák: KPS 50 – Využití programu FEAT pro navrhování halových objektů, ČVUT, Praha 1997
 6. Gattermayerová: KPS 50 – Konstrukce vícepodlažních budov – příklady, ČVUT, Praha 1996

< Zpět