FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Projekt

Kód předmětu:124PRO
Rozsah:0+4
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:doc. Vladimír Žďára, CSc.

Anotace:

Předmětem projektu je komplexní řešení stavebně-konstrukčních a požárních souvislostí zadaného objektu nevýrobního / výrobního charakteru ve pracovních týmech. Pracovní týmy jsou 3 až 4členné a řeší jako skupina 1 dispozičně zadaný objekt. Tým bude vždy ve 2 členných skupinách řešit stavbu ve dvou různých konstrukčních variantách.
 

Výstupem z projektu budou následující 3 dílčí samostatně klasifikované části A, B a C:

 

A)  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ (40 %, konzultant z K124)

konzultant KPS: Ing. Jan Mukařovský, Ph.D.

konzultant PBŘ/PIP: Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Specifikace zadání:
 

A.0) Harmonogram projekčních prací a organizace týmu

 

A.1) Studie konstrukčního systému (KS) objektu

 • výběr optimální varianty KS ve spolupráci se statikem
 • zadání, tj. schématické půdorysy pro rozdílná podlaží + řez (1:200), event. fotografie, pohled apod.  
 • čárové schéma KS (princip výkresu tvaru nebo skladby), tj. tlustě svislé nosné k-ce (sloupy, stěny), tence vodorovné nosné k-ce (vazníky průvlaky, trámy, stropní a schodišťové desky apod.), čerchovaně modulové osy včetně popisu (A, B, C … 1, 2, 3 …)
 • modulové kóty, směry pnutí vodorovných prvků, instalační prostupy stropy (šachty), dilatace
 • nezakreslovat nenosné kompletační k-ce (příčky, dveře), okna v obvodových stěnách vhodné naznačit
 • technický popis KS:
  1. svislé nosné k-ce (vnější, vnitřní)
  2. způsob založení stavby, specifikace základových poměrů
  3. vodorovné nosné k-ce (strop, střecha)
  4. schodiště; předběžný návrh rozměrů dle empirických vzorců; ověření velikosti schodišťového prostoru
  5. obvodový a střešní plášť; předběžné tepelně technické posouzení (doporučená hodnota součinitele prostupu tepla „U“) – na výkres předběžné detaily (1:10) návaznosti obvodového pláště na strop / střecha 
  6. nenosné vnitřní dělící k-ce (příčky)
   

A.2) Průvodní zpráva (A, viz Přílohu 8, Vyhlášky 405/2017 Sb.)

 • identifikace (údaje o stavbě, údaje o stavebníkovi, údaje o zpracovateli společné dokumentace)
 • členění stavby na objekty
 • seznam vstupních podkladů

 

A.3) Výkresová projektová dokumentace (D.1.1, viz Přílohu 8, Vyhlášky 405/2017 Sb.)

 • situace
 • výkres základů
 • stavební půdorysy zadaných podlaží (1:50 až 1:100)
 • technické pohledy
 • půdorys střechy
 • 2 svislé řezy objektem (jeden přes hlavní schodiště, pokud je objekt rozlehlý, může být druhý řez pouze doplňující - určuje vedoucí) 
 • specifikace skladeb obalových konstrukcí a podlah do řezu objektem;
 • min. 3 detaily (1:5), počet určuje vedoucí;
 • tepelnětechnické posouzení obalových k-cí (doporučená hodnota součinitele „U“)
 • akustické posouzení zadaných konstrukcí (vzduchová a kročejová neprůzvučnost)

 

A.4) Technická zpráva pro stavební část (D.1.1, viz Přílohu 8, Vyhlášky 405/2017 Sb.)

 • urbanistické řešení (přístupy, okolní objekty, terénní souvislosti...)
 • architektonické řešení (hmoty...)
 • výtvarné řešení (barevnost, povrchové úpravy)
 • materiálové řešení
 • dispoziční a provozní řešení (vstupy, vertikální komunikace, popis funkce, popis výrobního provozu)
 • bezbariérové užívání stavby
 • konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby (hydrogeologické poměry - hpv, základové poměry; zemní práce, základy, svislé nosné k-ce, stropy, zastřešení, kompletační k-ce, tepelné izolace, hydroizolace, klempířské, truhlářské a zámečnické výrobky)
 • návrh a posouzení částí obvodového pláště z hlediska doporučených požadavků na souč. prostupu tepla U (obvodová stěna, střecha, podlaha na terénu, strop nad nevytápěným prostorem apod.),
 • akustické posouzení
 • empirický návrh schodiště (rozměry stupňů, počet, sklon, statické schéma – např. tl. a směry pnutí desek)

 

A.5) Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) stavby

 • PBŘ v rozsahu pro stavební povolení stavby dle § 41 bodu (2) a (3) Vyhlášky 246/2001 Sb., tj. textová + výkresová část (dle dohody vybrané půdorysy 1:100, situace 1:500)

 

A.6) Příklad aplikace požárně inženýrského přístupu ve vztahu k PBŘ

 • struktura dle 124MDPV (kapitoly 1-6), způsob řešení dle navrženého cíle

 

B) Stavebně-konstrukční řešení - STATIKA (30 %, konzultant z K133 a K134) - betonové a zděné k-ce (BZK), ocelové a dřevěné k-ce (ODK)

konzultant:

 • K133 (BZK) - Ing. Radek Štefan, Ph.D.
 • K134 (ODK) - Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D., Ing. Lukáš Velebil, Ph.D.
   

Specifikace zadání:

 • Návrh konstrukčního systému (vodorovné nosné konstrukce, svislé nosné konstrukce, ztužení, založení), schémata konstrukčního řešení (půdorysy všech podlaží, svislý řez)
 • Předběžný návrh rozměrů všech nosných prvků
 • Podrobný návrh a posouzení vybraných nosných prvků za běžné teploty, skica výztuže
 • Zjednodušené (tabulkové) posouzení požární odolnosti všech nosných prvků
 • Stanovení rozložení tepoty v průřezu pro vybrané nosné prvky s následným posouzením požární odolnosti těchto prvků
 • Technická zpráva
   

 

C) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV (30 %, konzultant z K125, TZB)

konzultant: K125 (TZB) - Ing. Ilona Koubková, Ph.D., Ing. Pavla Pechová, Ph.D.
 

Specifikace zadání:

 • Koncept TZB - blokové schéma viz vzor (v příloze)
 • Situace včetně zakreslení a popisu všech přípojek
 • Generel rozvodů: vodovod (včetně požárního), kanalizace, plynovod, vytápění,vzduchotechnika, elektrorozvody. Generel tvoří výkresová část a technická zpráva včetně všech potřebných výpočtů
 • Návrh zadaného požárně bezpečnostního zařízení (EPS, SHZ, ...) - výkresová a výpočtová část, technická zpráva
   

Cíle:

 • aplikace poznatků a znalostí z bakalářského studia na zadaný projekt budovy výrobního charakteru 
 • práce v týmech 
   

Ukončení:


Max. 3 abesence

Termíny:

 • 5. týden - prezentace rozpracovanosti, viz dále
 • 10. týden - prezentace příkladu aplikace požárně inženýrského přístupu v PBŘ, viz dále
 • 12. týden - kontrola rozpracovanosti, viz dále
 • odvezdání - 1. týden ve zkouškovém období 

 

Prezentace rozpracovanosti projektu (PPT/PPTX):

 1. základní informace o objektu (účel, počet podlaží, tvar, půdorysné rozměry, umístění)
 2. popis technologie výroby/provozu
 3. konstrukční systém
  • vodorovné nosné konstrukce
  • svislé nosné konstrukce
  • založení + řešení podzemní části
  • ztužení
  • schodiště
  • zastřešení
  • příčky a obvodový plášť (včetně detailu napojení na nosnou konstrukci) 
  • skica konstrukčního řešení v půdorysech a ve svislém řezu včetně základních rozměrů
 4. koncept PBŘ (h, druhy k-cí, k-ční systém budovy, požární a ekonomické riziko, SPB, požadavky na požární odolnost a princip jejich prokázání, kategorizace provozu)
 5. koncept TZB (vytápění, příprava TV, rozvody...)

 

Prezentace příkladu aplikace požárně inženýrského přístupu v PBŘ (PPT/PPTX):

 1. vytyčený problém (dotčené subjekty, cíle dotčených subjektů)
 2. návrhové cíle, kritéria přijatelnosti
 3. min. 3 relevantní požární scénáře
 4. předpokládaný způsob řešení (software, umístění měřicích bodů)

 

Kontrola rozpracovanosti výkresové a písemné části

 • za část A (KPS, PBŘ/PIP):
  • na hodinu přinést všechny rozpracované výkresy a zprávy
  • výkresy buď celé v měřítku, nebo na 2x A3 (1x A3 část v měřítku a 1x A3 zmenšený celý výkres)
  • technické zprávy (klidně 2 na stránku oboustranně)
    

Předložení semetrální práce - projektu:

 1. zpracování 3 dílčích částí projektu dle požadavků konzultantů
 2. odevzdání klasifikované a podepsané části "Statika" a "Technická zařízení budovy"
 3. odevzdání projektu v 1. týdnu zkouškového období
 4. projekt bude odevzdán v deskách "s mašlemi". Desky i dílčí části budou označeny tituulní stranou a budou obsahovat seznam příloh. Projekt nebude obsahovat žádné neoznačené části (např. volné papíry). Na titulních stránkách budou veškeré identifikační údaje, tj. univerzita, fakulta, katedra, vyučující, název předmětu a stavby, datum, semestr apod.
   

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět