FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Právo a požární ochrana

Kód předmětu:124PRPO
Rozsah:2+0
Zakončení:Zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Anotace:

Předmět Právo a požární ochrana je zaměřen na seznámení studentů s legislativou v oblasti projektování, realizace a provozu staveb z hlediska požární bezpečnosti. Přednášky jsou věnovány výchozím zákonným předpisům (zejména zákon o požární ochraně), podzákonným prováděcím předpisům, tj. vyhláškám. Pozornost je věnován rovněž aktuálním záměrům ve změnách požární legislativy.  

 

Přednášky:

 

Tématický plán přednášek:

 1. Kategorizace staveb a specifické podmínky pro zdravotnická zařízení sociální a kulturní památky (Zákon č. 415/2021 Sb. a Vyhláška č. 460/2021 Sb.)

 2. Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně

 3. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

 4. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

 5. Vyhláška č. 202/1999 Sb. Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

 6. Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

 7. Zákon č. 360/1992 Sb. České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)

 8. Exkurze

 9. Zkouškový předtermín

 

Cvičení:

Bez cvičení 

Ukončení:


Okruhy ke zkoušce (pro ZS 2023/2024)
 

Kategorizace staveb (Zákon č. 415/2021 Sb., resp. Zákon č. 133/1985 Sb. v aktuálním znění a Vyhláška č. 460/2021 Sb.)

 • Důvody kategorizace, tj. pro jaké stavby PBŘ ano/ne, výkon státního požárního dozoru (SPD) ano/ne (ÚO HZS ČR vs. MV-GŘ HZS ČR), oprávnění k projektování PBŘ, specializace pro stavby kategorie III
 • Kategorie staveb – počet, značení  
 • Třídy využití staveb – počet, značení, kritéria
 • Příklad pro určení kategorizace stavby  


Aktuální změny ve specifických podmínkách pro zařízení sociálních služeb (Zákon č. 415/2021 Sb., resp. Zákon č. 133/1985 Sb. v aktuálním znění)

 • Retrospektivní princip
 • Požadavek na ADaSP (autonomní detekce a signalizace požáru) vs. EPS
 • Limit počtu osob v stavbě pro nezbytnost instalace EPS
 • Jednorázová úhrada za připojení a měsíční cena za připojení EPS na pult centralizované ochrany (PCO)
 • Nabití účinnosti, tj. od kdy platnost


Aktuální změny ve specifických podmínky pro nemovité národní kulturní památky, resp. nemovité kulturní památky (Zákon č. 415/2021 Sb., resp. Zákon č. 133/1985 Sb. v aktuálním znění)

 • Rozdíl v požadavku na instalaci EPS vůči stavbám/zařízením sociálních služeb (viz výše předchozí část)
 • Jednorázová úhrada za připojení a měsíční cena za připojení EPS na PCO


Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně v aktuální znění 

 • PO (právnické osoby), PFO (podnikající fyzické osoba) a FO (fyzická osoba) – členění, princip povinností
 • Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
 • DZP (dokumentace zdolávání požáru – pro jaké provozované činnosti, struktura dokumentace, schvalování ze strany orgánu SPD)
 • Důvod hodnot nahodilého požárního zatížení (pn[kg/m2) uvedených v příloze zákona, tj. proč nepostačí hodnoty z přílohy A ČSN 73 0802
 • Druhy oborných způsobilostí (OZO, TPO, PPO)
 • PPH (Preventivní požární hlídky – účel, při jakých provozovaných činnostech, od kolika zaměstnanců)
 • DPO (pro jaké provozované činnosti se zpracovává)
 • SPD (o jaký výkon/činnosti se obecně jedná, u jakých staveb/zařízení SPD vykonává MV-GŘ HZS ČR)
 • Čištění a kontrola spalinové cesty (oprávnění pro činnost, max. lhůta pro dodání písemné zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty, postup při zjištění nedostatků spalinové cesty, tj. ohlašovací povinnost, do kdy, komu)
 • Rozdíl SPD a ZPD (zvláštní požární dozor)
 • Podstata a využití §99


Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

 • Rozdíl mezi kontrolou a revizí
 • Kdy prováděna revize
 • Pro jaké činnosti jsou uvedeny lhůty


Vyhláška č. 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v aktuálním znění

 • Termín VPPO (věcné prostředky požární ochrany)
 • Principiální rozdíl mezi PBZ (požárně bezpečnostní zařízení) a vyhrazenými PBZ
 • Výčet vyhrazených PBZ
 • Příklad: vybavení PHP (přenosné hasicí přístroje) v provozech PO a PFO (pokud není určeno v PBŘ)
 • Principiální rozdíl mezi funkční zkouška PBZ a koordinační funkční zkouška PBZ
 • V jakém části projektové dokumentace stavby se zajišťuje princip koordinace PBZ
 • Jednotné doklady ke stavbě (PKPO), typy dokladů pro PBZ
 • Lhůty pro kontroly provozuschopnosti PBZ
 • Kontroly provozuschopnosti pro EPS a její dílčí komponenty (samočinné hlásiče, ústředny)
 • PHP – rozdíl kontrola provozuschopnosti vs. periodická zkouška, lhůty
 • PPH – lhůty dle provozované činnosti  
 • Běžné, resp. složité podmínky pro zásah + vazba na DZP
 • Důvod uvedených hodnot nahodilého požárního zatížení (pn[kg/m2) v příloze č. 2 vyhlášky, tj. proč nepostačí hodnoty z přílohy A ČSN 73 0802
 • Druhy DPO – rámcový výčet, kdo zpracovává a vede, kontroly v rámci PPH, proces schvalování, tj. úloha HZS ČR)
 • §41, struktura PBŘ, body a) až o)
 • Základní podmínky požární bezpečnosti pro FO (v obecné rovině)
 • SPD – principiální rozdíl komplexní kontrola, tematická kontrola, kontrolní dohlídka    
 • Bezpečností vzdálenosti vs. odstupové vzdálenosti (příloha č. 1 vyhlášky)


Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb v aktuálním znění

 • Princip zajištění závaznosti ČSN (příloha č. 1 vyhlášky)
 • Pojem ADaSP, v jakých provozech požadováno
 • Důvod značení NP/PP na schodištích vybraných provozů
 • Reflexní plochy a zrcadla na únikových cestách
 • Důvod hodnocení zápalnosti záclon a čalounění ve vybraných provozech
 • Stavby vyhlídkových věží
 • Pojem „účinné větrání“ pro možnost vjezdu vozidle na plynná paliva zejména do hromadných garáží  
 • Řeší tato stávající vyhláška provoz nazývaný jako „dětská skupina“?
 • Stavba památkově chráněná musí být vybavena SHZ, pokud se jedná o „jedinečné“ prostory nebo sbírky. Kdo o této jedinečnosti rozhodne?
 • Příloha č. 4 – PHP, rozdíl ve využití tab. č. 1 a 2
 • Hořlavé předměty přípustné v CHÚC
 • Bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot


Vyhláška č. 202/1999 Sb. Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

 • Výklad na poslední přednášce před zkouškou
 • Dveřní sestava
 • Historické značení PB/PO vs. EI/EW
 • Značení dveří
 • Repliky
 • Uzavírání dveří
   

Zákon č. 360/1992 Sb. České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon)

 • Pojem ČKA/ČKAIT
 • Pojem autorizace a vybrané činnosti ve výstavbě
 • Druhy autorizovaných osob
 • Pojem usazená a hostující osoba
 • „Autorizační deník“
 • Zánik, pozastavení a odejmutí autorizace
 • Doživotní odpovědnost autorizovaných osob
   

 

 

Literatura:

Zákony a vyhlášky dostupné na portále: https://www.zakonyprolidi.cz/
 

< Zpět