FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Seminární práce

Kód předmětu:124SEM
Rozsah:6 kreditů
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Anotace:

Předmět slouží jako příprava pro diplomovou práci na magisterském studijním programu  Q – Integrální bezpečnost staveb. K řešení jsou nabízena požárně inženýrská témata participujících kateder (K124, K125, K133 a K134). Student si volí vypsané téma a s příslušným vedoucím konzultuje problematiku individuálně a zpracovává seminární práci. Seminární práce je rozdělena na 2 části, a to literární rešerši současného stavu poznání a „řešený příklad“, kde student získané vědomosti konkrétně aplikuje. Důraz je kladen na studium relevantní české a zahraniční literatury a její správné citace. V průběhu semestru jsou organizovány 3 společné semináře, ve kterých student představuje zvolené téma, diskutuje svůj postup řešení, výskedky a závěry. Kromě vlastní seminární práce je dalším výstupem i odborný článek a poster prezentující stručnou formou atraktivitu tématu a dosažené výsledky. Z jednotlivých odborných článků vzniká každým rokem sborník seminárních prací publikovaný na studentské vědecké konferenci Zapálení na Fakultě stavební ČVUT (webové stránky viz níže v části Literatura).


Harmonogram předmětu:

 • student si vybírá z nabízených témat
 • indiviudální konzultace s vedoucím práce
 • průběžné skupinové prezentace s povinnou účastí
 • 4.  týden: představení řešeného tématu, literatury, koncepčně řešený příklad
 • 10. týden: stav poznání, představení rozpracovanosti řešeného příkladu
 • zkouškového období: aktivní účast na studentské vědecké konferenci Zapálení

 

ŘEŠENÁ TÉMATA PRO ROK 2022

 

K124 – Katedra konstrukcí pozemních staveb - garant: Ing. Marek Pokorný, Ph.D. 

 

124/1 – Požární bariéry pro větrané dutiny fasádních systémů

Vedoucí: Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Požární specifika chování větraných fasádních systémů s ohledem na vliv dutiny a hořlavost použitých výrobků. Rizika destrukce fasádních systémů v případě požáru. Rešerše materiálového a konstrukčního řešení požárních bariér. Umístění bariér na fasádě. Rešerše současného stavu vývoje jednotné evropské metodiky pro velkorozměrové zkoušky šíření požáru po fasádě. Případová studie – matematický CFD model účinnosti požární bariéry v programu FDS.  

Bc. Alžbeta Brindzová

 

124/2 – Požárnětechnické charakteristiky textilního betonu

Vedoucí: Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Textilní beton (TRC) je zástupcem moderních kompozitních stavebních materiálů a skládá se z vysokohodnotného betonu a nekovových výztužných materiálů, nejčastěji v podobě technických textilií. Díky výborným mechanickým vlastnostem se stále více počítá s TRC v nosných konstrukcích. A v tomto případě je více než důležité věnovat se základním požárním charakteristikám TRC – reakci na oheň, příspěvku k intenzitě požáru apod. Cílem seminární a později diplomové práce je rešerše jednotlivých materiálových alternativ jednotlivých komponent a ověření PTCH vybraného kompozitu malorozměrovými požárními zkouškami.

Bc. Tomáš Vančura

 

124/3 – Porušení elektrických kabelů při tepelném namáhání

Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.

Cílem práce je experimentálně vyhodnotit porušení elektrických kabelů za podmínek požáru a vyhodnotit projevy poruchových stavů pro potřeby zjišťování příčin požárů a jejich vyšetřování. Teoretická část práce se bude zabývat porušením elektrických kabelů při požárech a rovněž i vznikem požárů z důvodů poruch na elektrické instalaci. Praktická část bude zaměřena na identifikaci vhodného režimu tepelného namáhání kabelů, sestavení experimentálního zařízení, provedení experimentů na sérii kabelů a následné vyhodnocení a popis projevů poruchových stavů, např. mikroskopií. Výstupem práce budou podklady pro zjišťování příčin požárů a vyšetřování požárů, u kterých je jedním z faktorů porucha elektroinstalace.

Bc. Daniel Vimmr

 

124/4 – Toxické zplodiny hoření při nedostatečném přísunu vzduchu

Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.

Cílem práce je experimentálně vyhodnotit vlastnosti – zejména toxicitu – zplodin hoření materiálů v běžných zařizovacích předmětech v budovách pro bydlení a ubytování. Teoretická část práce se bude zabývat toxicitou zplodin hoření a jejich tvorbou pro různé druhy materiálů a podmínky hoření. V experimentální části práce bude sestrojeno zařízení – smokebox – ve kterém se budou za určených podmínek přísunu vzduchu a množství paliva realizovat požární zkoušky. Množství kouře a tepla a skladba kouře bude analyzována prostřednictvím Room Corner Test a FTIR analyzátorů. Výstupem práce budou podklady pro zjišťování příčin požárů a vyšetřování požárů z pohledu toxicity a možného ohrožení osob v prostoru, zasahujícího personálu a vyšetřovatelů.

Bc. Lenka Hadingerová

 

K125 – Katedra technických zařízení budov - garantka: Ing. Pavla Pechová, Ph.D.

 

125/1 – Návrh sprinklerového SHZ ve skladovacích prostorách a velkých skladovacích halách

Vedoucí: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Náplní bude v objektech skladovacího typu (velké skladovací haly, menší sklady) si připravit podklady pro návrh sprinklerového systému SHZ. Součástí seminární práce bude i počítačový model v programu FDS ve vhodně zvoleném prostoru. V návaznosti na seminární práci bude v rámci diplomové práce následovat vyřešení a projekt pro konkrétní skladovací prostor a dokončení modelu v FDS.

Bc. Ondřej Péč

 

125/2 – Přetlakové větrání chráněných únikových cest

Vedoucí: Ing. Pavla Pechová, Ph.D.

Náplní práce bude v domluveném objektu provést kouřovou zkoušku a ověřit větrání CHÚC. V navazující diplomové práci pak bude požadavek vytvořit počítačový model v programu FDS. Během zpracovávání seminární práce je doporučeno začít vytvářet i model v programu FDS a v diplomové práci pak tento model pouze doladit.

Bc. Lukáš Jordán

 

125/3 – Videodetekce požáru

Vedoucí: Ing. Pavla Pechová, Ph.D.

Cílem seminární práce bude seznámit se s pokročilými možnostmi systému EPS. Především se zaměřením na nasávací hlásiče kouře a videodetekci požáru (způsoby rozpoznávání požáru/kouře v obrazu). Identifikovat problémy, které mohou vést k falešným poplachům příp. doporučit, jak by šly odstranit.

Bc. Kristýna Malá

 

K133 – Katedra betonových a zděných konstrukcí - garant:  Ing. Radek Štefan, Ph.D.

 

133/1 – Požární odolnost konstrukce kolejového vozidla

Vedoucí: Ing. Radek Štefan, Ph.D., Ing. Martin Benýšek, Ph.D.

Příhradové panely, panely se vzduchovou mezerou apod., tepelně-technické charakteristiky, vlak, tunel, požár, model požáru, vliv požáru vlaku na konstrukce.

Bc. Martin Průcha

 

133/2 – Analýza a parametrická studie různých CFD modelů požáru při návrhu konstrukcí

Vedoucí: Ing. Radek Štefan, Ph.D., Ing. Martin Benýšek, Ph.D.

CFD modely, dostupné softwary pro modelování požáru, parametrická studie, betonové konstrukce, požár, rychlost uvolňování tepla

Bc. Monika Borůvková

 

133/3 – Analýza požární odolnosti historických dveří

Vedoucí: Ing. Radek Štefan, Ph.D., Ing. Martin Benýšek, Ph.D.

...

Bc. Petr Čajan

 

133/4 – Analýza požáru elektrovozidel při návrhu konstrukcí

Vedoucí: Ing. Radek Štefan, Ph.D., Ing. Martin Benýšek, Ph.D.

Požární odolnost konstrukcí, modelování požáru, rychlost uvolňování tepla, elektrovozidla, typy baterií, požáry elektrovozidel, vliv požáru elektrovozidel na konstrukce

Bc. Tereza Bělohradská

 

K134 – Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí - garant:  prof. Ing. František Wald, CSc.

 

134/1 – Ověřování příčin vzniku požáru dřevostaveb zónovým modelem

Vedoucí: prof. Ing. František Wald, CSc.

Shrnutí problematiky, experimentální práce, zónový model, diskrétní model, studie citlivosti, vyhodnocení

Bc. Karel Treu

 

134/2 – Vliv průběhu požáru na zuhelnatění dřeva

Vedoucí: Ing. Kamila Cábová, Ph.D.

Shrnutí problematiky, experimentální práce, zónový a numerický model

Bc. Marie Křišťanová

 

134/3 – Požární odolnost lehkých střešních plášťů s trapézovými plechy

Vedoucí: Ing. Michal Netušil, Ph.D.

Shrnutí problematiky, experimentální práce, analitický model, vliv uložení trapézového plechu na nosnou konstrukci, materiálové a konstrukční řešení střešního pláště

Bc. Lenka Netušilová

 

134/4 – Šroubované přípoje tenkostěnných konstrukcí za vysokých teplot

Vedoucí: Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D.

Provedení experimentů se šroubovaným přípojem trapézového plechu za vysokých teplot (100-500 °C), vyhodnocení experimentů (tuhost, únosnost přípoje, způsob porušení), globální model střešního pláště s přípoji při požáru, model MKP (Ansys), určení sil působících na podpůrnou konstrukci

Bc. Thu Linh Hoang

 

ŘEŠENÁ TÉMATA PRO ROK 2021

 

K124 – Katedra konstrukcí pozemních staveb - garant: Ing. Marek Pokorný, Ph.D. 

 

124/1 – Analýza chování účinku požáru ve větrané dutině u fasádních systémů

Vedoucí: Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Analýza požárních rizik větrané dutiny – vliv šířky geometrie větrané dutiny (šířky, výška, hloubka), vliv hořlavých materiálů ve fasádním systému, vliv požárních bariér, destrukce fasád. Srovnání normativních požárních požadavků v ČR s dostupnými požadavky v zahraničí. Případová studie – matematický CFD model v programu FDS, návrh metodiky pro požární experiment.

Bc. Michal Burian

 

124/2 – Analýza národní kategorizace do druhu konstrukční části

Vedoucí: Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Historické souvislosti vzniku kategorizace D1, D2 a D3. Kritická rešerše současné kategorizace DP1, DP2 a DP3 ve vztahu k soudobým materiálů, konstrukcím a technologiím výstavby činícím ve stavební praxi problémy z hlediska zatřízení. Srovnání kategorizace v ČR s dostupnými přístupy v zahraničí. Analýza dopadů v případě vypuštění kategorizace z české legislativní a normové základny včetně možností nahrazení této kategorizace.

Bc. Markéta Šafránková

 

124/3 – Požární rizika při výstavbě dřevostavby

Vedoucí: Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Při výstavbě dřevostaveb v ČR nejvíce zaznívá kritika na přílišnou přísnost požární legislativy. Ať už kvůli druhům konstrukce nebo kvůli požární otevřenosti. Základním cílem SEP/DP je komparace současné české požární legislativy se zahraničím: požární riziko, specifika a požadavky při výstavbě dřevostavby v České republice a zahraničí. Alespoň základní znalost cizích jazyků zcela nutná.

Bc. Eliška Vorlíčková

 

124/4 – Revize požadavků na požární bezpečnost ETICS

Vedoucí: Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Revidovaná norma ČSN 73 0810 z roku 2016 přinesla nové požadavky na kontaktní zateplování. Velká řevnivost mezi různými subjekty zainteresovanými v kontaktním zateplování tímto ale neutichla. Stále zaznívají hlasy, že jsou požadavky buď moc přísné, nebo naopak moc benevolentní. Cílem SEP/DP je spolupráce na tvorbě rozborového úkolu, v němž by se měly zhodnotit současný stav poznání ze zahraničí, výsledky provedených zkoušek, analýza HZS z reálných požárů apod. Alespoň základní znalost cizích jazyků zcela nutná.

Bc. Filip Tichava

 

124/5 – Hlasové výstražní systémy pro vyhlašování požárního poplachu

Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.

Zpracování přehledu typů, komponentů a funkcionalit hlasových výstražných systémů. Přehled historického vývoje a současného stavu požadavků a specifikací hlasových výstražných systémů v požární ochraně. Porovnání domácích a zahraničních předpisů zabývajících se hlasovými výstražnými systémy v požární ochraně. Identifikace mezer v poznání a předpisech platných v ČR.

Bc. Ondřej Bartoníček

 

124/6 - Elektromobilita z hlediska požární bezpečnosti staveb

doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.

Zpracování statistiky požárů elektromobilů v ČR, příp. zahraničí. Přehled požárních a „nepožárních“ předpisů aktuálně platných v ČR. Přehled vybraných požárních předpisů v zahraničí. Identifikace mezer v poznání a požadavcích. Konzultace se zainteresovanými stranami – projektanty PBS a zástupci HZS – poznatky z projekce a zásahové činnosti. Formulace doporučení ve vztahu k projekci garážových stání a nabíjecích stanic pro revizi technických norem.

Bc. Adam Habětínek

 

K125 – Katedra technických zařízení budov - garantka: Ing. Pavla Pechová, Ph.D.

 

125/1 – Detekce požáru v dřevěných historických objektech

Vedoucí: Ing. Pavla Pechová, Ph.D.

V teoretické části zpracovat rešerši zaměřenou na požární bezpečnost v dřevěných historických stavbách, příčiny požárů a možnosti detekce. V praktické části vytvořit počítačový model dřevěného historicky cenného objektu (např. kostel, zvonice, turistická chata atd.). Identifikovat možné požární scénáře a vytvořit model požáru a zhodnotit rychlost jeho detekce.

Bc. Martin Kovář

 

125/2 – Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení

Vedoucí: Ing. Pavla Pechová, Ph.D.

V teoretické části zpracovat rešerši zaměřenou na sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, příp. byty) v České republice a ve světě. Detailněji se zaměřit na residenční sprinklery a zkušenosti s jejich použitím ze zahraničí. V praktické části provést analýzu možného použití residenčních sprinklerů v podmínkách České republiky.

Bc. Jan Mertl

 

125/3 – Stabilní hasicí zařízení v garážích

Vedoucí: Ing. Pavla Pechová, Ph.D.

V teoretické části zpracovat rešerši zaměřenou na garáže, různé způsoby parkování, různé automobily (automobily s různými i alternativními pohony), a možnosti aplikace a vhodnosti použití stabilního hasicího zařízení. V praktické části vytvořit zjednodušený model požáru automobilu ve zvolené garáži, a zhodnotit vliv stabilního hasicího zařízení.

Bc. Anna Vlasáková

 

125/4 – Sprinklerové SHZ ve skladovacích prostorech

Vedoucí: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

V rámci seminární práce se bude jednat o přípravu rešerše a ukázkový konkrétní příklad řešení sprinklerů SHZ ve skladech

Bc. Petra Trnková

 

125/5 – Sprinklerové SHZ v administrativních budovách

Vedoucí: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

V rámci seminární práce se bude jednat o přípravu rešerše a ukázkový konkrétní příklad řešení sprinklerů SHZ v administrativních budovách, příklad pro vybraný prostor v administrativě

Bc. Jan Kirschbaum

 

125/6 – Srovnání mlhového a sprinklerového SHZ

Vedoucí: Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Příprava rešerše, srovnávací příklad pro vybraný prostor, studium převážně zahraničních podkladů a našich norem ohledně navrhování mlhového SHZ

 Bc. Lucie Bolková

 

K133 – Katedra betonových a zděných konstrukcí - garant:  Ing. Radek Štefan, Ph.D.

 

133/1 – Vývoj výpočetních nástrojů pro analýzu betonových konstrukcí vystavených vysokým teplotám

Vedoucí: Ing. Radek Štefan, Ph.D.

Teplotní model, mechanický model, zjednodušené výpočetní metody, různé typy konstrukčních prvků

Bc. Alžběta Kohoutová

 

133/2 – Měření pórového tlaku v betonu vystaveném vysokým teplotám

Vedoucí: Ing. Radek Štefan, Ph.D.

Měření, pórový tlak, beton, vysoké teploty

Bc. Michal Macháč

 

133/3 – Požární odolnost železobetonových konstrukcí vystavených předchozím degradačním účinkům

Vedoucí: Ing. Radek Štefan, Ph.D.

Analýza vlivu chemické a fyzikální degradace na požární odolnost železobetonových konstrukcí  

Bc. Petr Holeček

 

133/4 – Modelování požáru a sdílení tepla na mostních konstrukcích

Vedoucí: Ing. Martin Benýšek

Modely požáru, konstrukce, druhy mostů, statistika požárů na mostech, CFD modely, sdílení tepla

Bc. Filip Luštinec

 

133/5 – Modelování požáru a analýza požární odolnosti konstrukcí se zohledněním náhodnosti vstupních parametrů

Vedoucí: Ing. Martin Benýšek

Metoda Monte Carlo, Metoda Latinských Nadkrychlí, náhodnost, variabilita, modely požáru, spolehlivost konstrukcí

Bc. Tomáš Kovářík

 

133/6 – Experimentální analýza betonu a betonových prvků vystavených vysokým teplotám

Vedoucí: Ing. Josef Novák, Ph.D.

Zpracování rešerše k dané problematice, experimentální zkoušky při uvážení různých podmínek – způsob ohřevu a chlazení, složení betonu, metodiky testování apod., vyhodnocení experimentů a studie výsledků – teoretické objasnění chování testovaných materiálů, grafické znázornění výsledků, vyhodnocení a porovnání výsledků.   

Bc. David Vyleťal

 

K134 – Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí - garant:  prof. Ing. František Wald, CSc.

 

134/1 – Požární návrh styčníku ocelové konstrukce

Vedoucí: prof. Ing. František Wald, CSc.

Shrnutí problematiky, experiment, analytický model vybraného styčníku, numerická simulace, validace & verifikace

Ing. Eva Prokopová, MBA

 

134/2 – Vliv ocelového plechu v dřevěném spoji na přenos tepla a vodních par

Vedoucí: Ing. Kamila Cábová, Ph.D.

Shrnutí problematiky, model v MKP softwaru (možnost využít připravený model), studie materiálových vlastností dřeva, validace modelu s provedeným experimentem, možnost vlastního experimentu

Bc. Mykyta Radchuk

 

134/3 – Požární návrh tesařského spoje dřevěné konstrukce

Vedoucí: Ing. Lukáš Velebil, Ph.D.

Shrnutí problematiky tesařských spojů a požárního návrhu spojů, analytický model vybraného spoje, experiment, numerický model, validace & verifikace

Bc. Alica Sroková

 

134/4 – Modelování otevírání okenních otvorů a požární odolnost průmyslové haly

Vedoucí: Ing. Michal Netušil, Ph.D.

Shrnutí problematiky, analytické modely, numerická simulace, zónový model, validace & verifikace

Bc. Václav Krásnický

 

134/5 – Šroubované přípoje tenkostěnných konstrukcí za vysokých teplot

Vedoucí: Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D.

Provedení experimentů se šroubovaným přípojem trapézového plechu za vysokých teplot (100-500 °C), vyhodnocení experimentů (tuhost, únosnost přípoje, způsob porušení), globální model střešního pláště s přípoji při požáru, model MKP (Ansys), určení sil působících na podpůrnou konstrukci

Bc. Thu Linh Hoang

 

Ukončení:


A) Skupinové přednášky s povinnou účastí
 

Přednáška 1 = Představení zvoleného tématu

 • 4. týden
 • přednáška na cca 5 min + diskuze
 • prezentace 5 slajdů
  • slajd 1: titul - název, řešitel, vedoucí
  • slajd 2: objasnění důležitost tématu
  • slajd 3: klíčová slova
  • slajd 4: literatura (výpis relevantních zdrojů dle ČSN ISO 690)
  • slajd 5: záměr řešeného příkladu
    

Přednáška 2 = Rozpracovanost řešeného příkladu

 • 10. týden
 • přednáška na cca 6 min + diskuze
 • prezentace 6  slajdů
  • slajd 1: titul - název, řešitel, vedoucí   
  • slajd 2: stav poznání zvoleného tématu
  • slajd 3: revidovaná klíčová slova + barevně doplněná nová literatura (výpis relevantních zdrojů dle ČSN ISO 690)
  • slajd 4: motivace - výzkumná otázka
  • slajd 5: očekávané výstupy
  • slajd 6: rozpracovanost řešeného příkladu
    

Přednáška 3 = prezentace na studentské vědecké konferenci Zapálení

 • termín bude upřesněn včetně návazných termínů pro odevzdání dílčích částí (viz níže)
 • délka přednášky 10 min. + 5 min. diskuze
 • stav poznání zvoleného tématu
 • řešený příklad
 • shrnutí

 

B) Odevzdání a termíny

 • Přednáška 1 – den předem (název souboru: 124SEM_2023_prednaska1_prijmeni_jmeno.ppt)
 • Přednáška 2 – den předem  (název souboru: 124SEM_2023_prednaska2_prijmeni_jmeno.ppt)
 • Odborný článek pro konferencitermín xxx (název souboru: 124SEM_2023_clanek_prijmeni_jmeno.doc
 • Přednáška 3 pro konferenci – termín xxx(název souboru: 124SEM_2023_prednaska3_prijmeni_jmeno.ppt)
 • Poster pro konferenci  – termín xxx (název souboru: 124SEM_2023_poster_prijmeni_jmeno.pdf)
 • Seminární prácetermín xxx (název souboru: 124SEM_2023_seminarka_prijmeni_jmeno.pdf

Veškeré výstupy budou nahrávány a veškeré informace najdete v Moodle


 

Literatura:

 

 1. Studentská vědecká konference Zapálení2022,https://pozar.fsv.cvut.cz/akce/33-konference-zapaleni2022-podekovani.html
 2. Studentská vědecká konference Zapálení2021, https://pozar.fsv.cvut.cz/akce/28-zapaleni2021-studentska-vedecka-konference.html
 3. Studentská vědecká konference Zapálení2020, https://pozar.fsv.cvut.cz/akce/25-zapaleni2020-studentska-vedecka-konference.html
 4. Studentská vědecká konference Zapálení2019, http://pozar.fsv.cvut.cz/akce/21-konference-zapaleni2019-podekovani.html
 5. Studentská vědecká konference Zapálení2018, http://pozar.fsv.cvut.cz/akce/15-konference-zapaleni2018-podekovani.html
 6. Odkaz na seminární práce z roku 2013: http://people.fsv.cvut.cz/~wald/edu/134SEP_Seminar_IBS/index.htm
 7. Digitální knihovna ČVUT, https://dspace.cvut.cz/
 8. ZOTERO, software pro správu literárnách pramenů + plugin pro MS Word, https://www.zotero.org/
 9. ZOTERO, styl pro Czech ISO 690 (tj. zejména hranaté závorky), https://www.zotero.org/styles/iso690-numeric-brackets-cs
 10. ČSN ISO 690: 2011 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. ÚNMZ.
 11. http://www.citace.com/
 12. NTK - podpora, https://www.techlib.cz/cs/2795-online-podpora
 13. Formální úprava VŠ závěrečných prací, http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci
 14. Grafický manuál ČVUT (logo, šablony), https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual
   

Soubory ke stažení

Sborníky odborných článků s požární tématikou z předmětu SEM
Sborník 2017(5MB)pdf
Sborník 2014(2.5MB)pdf
SEM - řešená témata v roce 2017(592.9kB)pdf
SEM - témata 2018 až 2020(241.9kB)pdf
SEM - řešená témata v roce 2021 až 2022(139.3kB)pdf

< Zpět