FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Specifické požární provozy

Kód předmětu:124SPP
Rozsah:4+2
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Předmět prohlubuje základní znalost požární bezpečnosti staveb nevýrobního charakteru z bakalářského studia o problematiku požárně specifických budov a provozů. Pozornost je věnována zejména kmenovým, projektovým, hodnotovým a předmětovým normám požárního kodexu, tj. českým technickým normám řady ČSN 73 08xx. Studneti jsou podrobněji seznamování s požární bezpečností následujících budov či provozů: historické budovy, výrobní objekty, garáže, budovy pro bydlení a ubytování, shromažďovací prostory, změny staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, sklady, zemědělské objekty ad. 

Požadavky:

Doporučeno: předmět 124PBSQ - Požární bezpečnost staveb Q (event. předměty PBS na jiných oborech) 

Přednášky:

Přednášející:

 • Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
 • Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.
   

Orientační časový plán přednášek:

 • Úvod do předmětu, požární kodex, historie, souvislosti, vize z nových norem
 • Hodnotové a zkušební normy ČSN 73 08xx (18, 22, 24, 63, 65)
 • Společná ustanovení (ČSN 73 0810)
 • Exkurze
 • Zkušenosti z exkurze
 • Trvalá dodávka elektrické energie (ČSN 73 0848 a ČSN 73 0895)
 • PBZ dle ČSN 73 0810 + jednotné doklady ke stavbě + požadavky na instalaci dle ČSN 73 08xx
 • EPS (ČSN 73 0875 + ČSN 34 2710)
 • Předmětové ČSN 73 08xx (72, 73)
 • Změny staveb (ČSN 73 0834, ČSN 73 0821 ed.2)
 • Shromažďovací prostory (ČSN 73 0831)
 • Budovy pro bydlení a ubytování (ČSN 73 0833)
 • Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (ČSN 73 0835)
 • Výrobní objekty (ČSN 73 0804) – odlišnosti vůči ČSN 73 0802
 • Výrobní objekty – hořlavé kapaliny, plyny (TPG), EXové prostředí
 • Požární bezpečnost garáží (ČSN 73 0804 - Příloha I)
 • Sklady (ČSN 73 0845)
 • Zemědělské provozy (ČSN 73 0842)
 • Pošty, spoje (ČSN 73 0843)
 • Závěrečné posterové prezentace
 • Rezerva
   

Cvičení:

 • Zadání semestrální práce
 • Předběžný návrh objektů pro řešení, rozdělení do pracovních skupin
 • Individuální prezentace - 5 min.; výběr objektů
 • Tématické skupinové prezentace na zadané téma, samostatná práce, konzultace
 • Závěrečná skupinová prezentace - shrnutí objektu vč. závěrů ze semestrální práce (kritické rešerše)
 • Posterová prezentace + odevzdnání písemné části semstrální práce
 • Kompletace + zápočet + klasifikace
   

Ukončení:

 1. zápočet ze cvičení
 2. zkouška – teoretická část + praktická část (výpočtová), event. ústní doplňující část


Okruhy otázek k teoretické části zkoušky  (aktualizace 5/1/2024; proti předchozí verzi krácené okruhy přešketnuty (ČSN 73 0810, ČSN 73 0848), nově doplněné okruhy (ČSN 73 0848) zvýrazněny kurzívou:

Ke zpracování této části zkoušky nejsou dovoleny žádné podklady.
 

Požární kodex

 • Histrociké souvislosti 
 • Stupně bezpečnosti proti ohni - počet stupňů, princip, k čemu se využívalo
 • Rok oficiálního vydání a rok účinnosti požárního kodexu 
 • První norma řady 73 08xx
 • První kmenová norma řady 73 08xx
 • Ing. Vladimír Reichel, DrSc. a kol.
 • VÚPS
 • Druhy navazujících norem; struktura, náplň (v obecné rovině) 
 • ČSN – definice zkratky, princip číslování norem
 • Právní závaznost požárních norem řady ČSN 73 08xx
 • Základní 2 typy příloh v rámci ČSN + jejich závaznost
 • Rozdíl mezi normou zkušební a klasifikační
 • Konsolidované znění norem
 • TNK27, poslání, pracovní skupiny (subkomise), nadřazené orgány 
 • Možnosti oficiálního přístupu k ČSN
 • Důvody nutnosti rušení vybraných norem ČSN 73 08xx po roce 2004
 • Právní závaznost požárních norem řady ČSN 73 08xx
   

ČSN 73 0804

 • Druhy pracovních míst
 • Požární výška objektu s různě vysokými částmi  
 • Požární riziko, princip a účel výpočtu / varianty, rozdíl proti ČSN 73 0802
 • Požární zatížení - stále, náhodilé, místně soustředěné, průměrné 
 • Parametr odvěrání, princip, rozdíly proti souč. b dle ČSN 73 0802 
 • Ekonomické riziko, princip a účel výpočtu, limity 
 • Skupiny výrob a provozů (počet, smysl)
 • SPB - princip stanovení, rozdíl proti ČSN 73 0802
 • Principiální výhody/nevýhody hodnocení objektu jako 1podalžního ve smyslu ČSN 73 0804, tab. 10, pol. 13 
 • Výška/šířka požárního pásu 1,2 m
 • Princip kategorizace požárních úseků do skupin U1/U2
 • Povrchy s požadavkem na is = 0 mm/min. 
 • Princip možného seskupení objektů s možností vzájemného zásahu PNP
 • 3 typy únikových cest vs. náhradní úniková možnost 
 • Mezní délka NÚC, princip stanovení, rozdíl vůči ČSN 73 0802
 • Max. doba evakuace tu,max  
 • Typy skladů (hlavní, provozní, příruční, volný)
 • Volný sklad - princip stanovení požárního a ekonomického rizika, PNP
 • Otevřené technologické zařízení - princip stanovení požárního a ekonomického rizika, PNP
 • Vzdálenost přístpové komunikace od vchodů s předpokladem požárního zásahu

 

ČSN 73 0804 – Příloha I – Požární bezpečnost garáží

 • Třídění garáží (skupiny, dle charakteru stání, dle paliva, dle odvětrání aj.)
 • Garáž v rodinném domě
 • Garáže vs. přístřešky pro auta (požární úsek, požární odolnost, odstupové vzdálenosti)
 • Smysl hodnot x, y, z
 • Ekonomické riziko – mezní velikost požárního úseku garáže, tj. čím je určena
 • Oddělení požárního úseku ve smyslu I.3
 • Mezní délky a nouzové osvětlení nechráněných únikových cest
 • Obecný popis lokálních a hromadných zakladačových systémů
 • Specifika různých "pohonných hmot"
 • Možnost vjezdu vozidel na plynná paliva do hromadných garáží, princip návrhu (detekce, větrání, druhy současných paliv)  
   

ČSN 73 0810

 • Základní poslání normy
 • Třída reakce na oheň – obecná definice, třídy (stavební výrobky, kabely), doplňková klasifikace, základní 4 typy zkoušek, výrobky (ne)hořlavé
 • Druhy k-ční části, základní 2 výchozí kritéria pro zatřídění, důvody pro třídění
 • Lehké střešní pláště druhu DP1, tj. konstrukční úpravy zejména pro trapézové plechy pro možnost použití hořlavých výrobků (pěnový polystyren, hydroizolační folie apod.)
 • ETICS – výškové rozdělení, základní PTCH vyžadované pro hořlavý a nehořlavý ETICS, části v ETICS s nutností použití minerálních vláken, možnost využití odlišného konstrukčního řešení (středněrozměrová požární zkouška)
 • Případová studie – zkušenosti z požáru z Grenfell Tower v Londýně (06/2017)
 • Požadavky na provětrávané fasády v ČR 
 • Požární odolnost – třídy (klasifikační doby), mezní stavy (včetně S20, S200, I1, I2, C0-C5, K1, K2, M, B, D, F, směrové orinetace (i-o, a-b, ef, ve, ho), multi, single), základní 2 požární scénáře
 • Rozdíly v požadavcích pro požrní odolnost nosné kontrukce střechy vs. střešní plášť (zejména pro halové objekty s vazníky, vaznicemi a lehkým střešním pláštěm)
 • Intumescentní požární nátěry – limity v použitelnosti
 • Princip uplatnění kritické teploty pro stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí z oceli, žlb., dřeva
 • Možnost nahrazení konstrukcí s mezními stavy EI za mezní stavy EW, vs. ohrožení osob a riziko šíření požáru ve vztahu k hustotě tepelného toku
 • Požární uzávěry, typy, možnost osazení do stávající ocelové zárubně (hranice mezi požární stěna vs. požární uzávěr pro velkoplošné pohyblivé prvky ve výrobních/nevýrobních objektech), samozavírače, kordinace uzavírání, dveře na únikových cestách
 • Požární pohledy s požárně závislou a nezávislou funkcí, samonosné podhledy - princip, kritéria, mezní stavy
 • Schodiště – případy vyžadující požární odolnost, stupnice z pororoštů
 • Rozdíl při hodnocení požární odolnosti pro nosnou k-ci střechy a střešní plášť
 • Těsnění prostupů – zednické zapravení vs. systémová ucpávka
 • Princip klasifikace střešních plášťů z horní strany (Broof(t3), Broof(t1))
 • Princip možnosti blokování dveří na ÚC (uzamčení, kódové karty)
 • Princip a využití Přílohy A a C normy
   

ČSN 73 0810 - ZOKT a SHZ

 • ZOKT – základní 4 funkce, kouřové sekce + kouřové zábrany (obecný princip hodnocení "multi" a "single"), aktivace, funkční princip, tj. přívod + odvod, kouřové klapky v potrubí, mezní stavy PO
 • SHZ – výhody návrhu, rozdíl SHZ, PHZ, DHZ, rozdělení dle druhu hasiva, permanentní inertní atmosféra
 • Součinnost SHZ a ZOKT, obecný princip, příklad provozu s předností SHZ před ZOKT a naopak
   

Hodnotové a zkušební normy ČSN 73 08xx (18, 22, 24, 63, 65)

 • Princip stanovení obsazení objektu osobami
 • Rozdíl normová a požární výhřevnost
 • Využití součinitelů K a kp1
 • Praktické využití výhřevnosti v ČSN 73 08xx
 • Princip zkušební sestavy pro určení is [mm/min.]
 • Pro jaké povrchy se hodnotí hodnota is [mm/min]
 • Nutnost stanovení hodnoty is pro výrobky s třídou reakce na oheň A1/A2?
 • Princip zkušební sestavy pro hodnocení odkapávání hmot
 • Hodnocení odkapávání vs. odpadávání hořících vs. nehořících částí   
   

ČSN 73 0831

 • Definice shromažďovacího prostoru, vnitřní a venkovní shromažďovací prostor
 • Výšková pásma, omezení počtu osob
 • Specifické požadavky na stavební konstrukce (vnější tepelné izolace, povrchové úpravy vnitřních shromažďovacích prostorů ad.)
 • Provedení a vybavení únikových cest
 • Panikové kování, princip funkce
 • Požadavky na technická zařízení (požární klapky ve VZT) a PBZ
 • Specifické požadavky provozu divadel (jeviště, provaziště, požární opona)

 

ČSN 73 0833 

 • Definice obytné buňky a jiných prostorů, které je možné považovat za obytní buňku
 • Členění budov do skupin (OB1 až OB4) 
 • Obytné buňky v objektech jiného užití
 • Základní princip členění na PÚ a stanovení SPB obytních buněk
 • Příklady prostorů bez požárního rizika
 • Princip navrhování únikových cest v OB1 až OB4 - možnosti využití nechráněných a chráněných ÚC
 • Požadavky na návrh evakuačního výtahu, rozdíl evakuační vs. požární výtah
 • Vybavování budov OB1 až OB4 PBZ, povinnost / možnost instalace ADS a EPS
 • Princip návrhu přenosných hasicích přístrojů pro obytné buňky všech skupin budov (OB1 až OB4)

 

ČSN 73 0834

 • Členění změn staveb z hlediska uplatnitelných požadavků
 • Odstupové vzdálenosti měněných otvorů
 • Prostor bez požárního rizika
 • Princip tabulkových hodnot požární odolnosti (ČSN 73 0821 a Příloha D ČSN 73 0834)
 • Částečně chráněná úniková cesta – princip, charakteristika, druhy, limity
 • Přílohy A, B, C – smysl příloh a jejich závaznost

 

ČSN 73 0835

 • 2 typy péče o pacienty
 • Základní definice objektů AZ1/AZ2 a LZ1/LZ2
 • Základní definice objektů pro zařízení sociální péče
 • Základní definice objektů zvláštních zdravotnických zařízení pro děti
 • Pojem lůžková jednotka, význam v objektech LZ2 pro evakuaci
 • Ústavy sociální péče – definice, charakter osob
 • Princip určení složení osob podle schopnosti pohybu v jednotlivých provozech
 • Pro jaké části stavby jsou vyžadovány index šíření plamene po povrchu a třída reakce na oheň
 • Smysl požadované transparentní plochy dveří na únikových cestách
 • Minimální šířky ÚC ve vztahu i průjezdu invalidního vozíku nebo lůžka nebo vytočení evakuačních nosítek
 • Použitelnost hořlavého tepelného izolantu v ETICS

 

ČSN 73 0842

 • Rozdíl evakuační a únikové cesty, max. sklon ramp (rozdíl proti sklonu pro osoby), schody na evakuačních cestách
 • Kvantifikace požárního rizika v zemědělských objektech, tj. čím je vyjádřeno
 • Požadavky na konstrukci střechy, stropu nebo podhledu z hlediska třídy reakce na oheň a případného odkapávání
 • Možnost návrhu 1 evakuační cesty ze stáje, eventuální možnost návrhu stáje bez evakuačních cest
 • Princip zhodnocení šířka evakuační cesty, minimální šířka evakuační cesty pro sele a býka
 • Objekty bez možnosti zásobování požární vodou; souvislost s odstupovými vzdálenostmi
 • Pojem bezpečnostní vzdálenost
 • BPS (bioplynové stanice, co je bioplyn, výbušná složka, princip provozu, terminologie, požární rizika, požární bezpečnostní opatření aktivovaná při úniku bioplynu)
 • Možnosti využití normy pro zoologické zahrady
   

ČSN 73 043

 • Základní 3 typy provozů
 • 2 typy provozů z hlediska přítomnosti obsluhy
 • Princip nezbytnosti hodnocení poštovního provozu jako skladu (dle ČSN 73 0845)
   

ČSN 73 045

 • Dělení skladů z hlediska ČSN 73 0845, postupy zatřízení
 • Limity pro posuzování skladů dle ČSN 73 0845
 • Skladovací výšky – mezní, celková, souvislá
 • Požárně bezpečnostní zařízení ve skladech
 • Požární přepážky
   

ČSN 73 0810 - požadavky na PBZ

 • PBZ všeobecně, aktivní / pasivní, typy PBZ a vyhrazená PBZ
 • PBZ ve vztahu k ČSN 73 0810
 • Uzávěry sestav dopravníkových systémů
 • Vzduchotechnické systémy
 • Sprinklerové stabilní zařízení - SHZ, DHZ a PHZ
 • Dveře, turnikety a branky na únikových cestách
 • Koordinace součinosti PBZ
   

ČSN 73 0848 a ČSN 73 0895

 

 • Potřeba, principy a systémy zabezpečení trvalé dodávky elektrické energie (TDEE)
 • Rozdíl ve zdrojích napájeni: primární, bezpečnostní záložní a provozní záložní
 • Přepínač zdrojů (obvodů), doporučení umístění, požární odolnost
 • HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE, CENTRAL a TOTAL STOP, princip, kompetence pro vypínání
 • Funkční integrita kabelové trasy včetně mezních stavů (Px-R, PHx-R nebo P)
 • Požadavky na zachování funkční integrity
 • Reakce na oheň B2ca s1, d1, a1 pro volně vedené kabely (specifické prostory) a volně vedené kabely v CHÚC, minimální krytí kabelů omítkou, které se volně vedené nepovažují.  
 • Způsob určení požárního požadavku (dle druhu provozu a typu PBZ)
 • Rozváděče požární ochrany a jejich požární odolnost, případná alternativa bez požární odolnosti s umístěním lokálního hasicího zařízení vč. vypnutí hlavního jističe
 • Potřeba, principy a systémy zabezpečení trvalé dodávky elektrické energie (TDEE)
 • Součásti TDEE
 • Náhradní zdroje elektricé energie
 • CENTRAL a TOTAL STOP
 • Funkční integrita kabelové trasy včetně mezních stavů
 • Požadavky na zachování funkční integrity 
 • Reakce na oheň pro kabelové pláště
 • Úložné konstrukce kabelových rozvodů TDEE
 • Způsob určení požárního požadavku (dle druhu provozu a typu PBZ)
 • Prostory kabelových rozvodů - požární úseky
 • Prostory kabelových rozvodů - únikové cesty
 • Rozvaděče

 

ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710 

 • Základní pojmy, funkce EPS, EPS vs automatická detekce a signalizace požáru (ADS)
 • EPS ve vztahu k PBŘ, vliv EPS
 • Požadavky na nutnost instalace EPS
 • Součásti (komponenty) a princip funkce EPS
 • Hlásiče automatické a tlačítkové
 • EPS v podhledech, zdvojených podlahách a kabelových prostorech
 • Druhy poplachu
 • Čas T1 a T2 
 • Rozsah ochrany (pokrytí) EPS
 • Detekční a poplachové zóny - účel a vztah k požárním úsekům
 • Autonomní detekce a signalizace požáru (ADS)
 • Hlasové výstražní systémy
 • Zařízení dálkového přenosu (ZDP)
 • Obsah dokumentace PBŘ ve vztahu k EPS - územní a stavební řízení
   

ČSN 73 0872 

 • Požadavky na materiály VZT potrubí
 • Umístění požární klapky
 • Chráněné potrubí (typy, použití)
   

ČSN 73 0873 + ČSN 75 2411

 • Typy odběrných míst
 • Čerpací stanoviště dle ČSN 75 2411
 • Objekty bez vnějších odběrných míst
   

Hořlavé kapaliny (HK), hořlavé plyny, EXová prostředí

 • Bod vzplanutí a bod vznícení
 • Třídy nebezpečnosti a teplotní třídy (konkrétní číselné hodnoty a příklady nebudou požadovány)
 • Meze výbušnosti
 • Nádrže podzemní a nadzemní
 • Nádrže jednoplášťové a dvouplášťové
 • Jímky havarijní, záchytné a sběrné (konrkrétní číselné hodnoty nebudou požadovány)
 • Způsoby větrání prostorů s HK
 • Výfukové plochy
 • Čerpání x plnění x stáčení
 • Čerpací stanoviště x stáčecí stanoviště x plnicí stanoviště
 • TPG, TDG, TIN
 • Protokol o určení vnějších vlivů
 • Zóny výbušnosti

 

Praktická (výpočtová) část zkoušky

Ke této části zkoušky jsou dovoleny vlastní podklady.

 • Výpočet požárního a ekonomického rizika pro výrobní a nevýrobní objekt
 • Stanovení SPB
 • Požadovaná požární odolnost pro jednopodlažní objekt, zápis do výkresu (rozdíly v hodnocení dle v pol. 1-12 nebo pouze dle pol. 13 v tabulce 10 v ČSN 73 0804 či obdobné tabulky v ČSN 73 0802)
 • Stanovení a posouzení mezní délky únikové cesty pro výrobní a nevýrobní část objektu
 • Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor (sálání tepla, odpadávání hořících částí)

   

Literatura:

 1. ČSN souboru 73 08..
 2. Přednášky (sekce soubory ke stažení)
 3. Podklady pro přednášky zasílané individuálně na e-mail
   

Soubory ke stažení

Přednášky a podklady pro rok 2023 (dostupné po přihlášení na intranet):
Externí přednášky hostů z praxe (2017, dostupné po přihlášení na intranet):
Externí přednášky hostů z praxe (2018, dostupné po přihlášení na intranet):

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět