FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Požární bezpečnost a zdravotní nezávadnost

Kód předmětu:124YPZB
Rozsah:2+0
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Povinně volitelný
Garant předmětu:Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Anotace:

Předmět je zaměřen na prezentaci základních konceptů a principů požární bezpečnosti staveb a zdravotní nezávadnosti staveb. Je určen pro studenty nepožárních oborů a má jim umožnit zohledňovat aspekty požární bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti již od počátečních stádií projektové přípravy staveb. 

Cíle:

Seznámit studenty se základy požárně bezpečnostního řešení staveb, legislativou, chováním nejpoužívanějších materiálů v ohni a jejich ochranou, zásadami požárně bezpečnostních opatření, stavebními systémy a prvky zajišťujícími zlepšení protipožární ochrany stavebních konstrukcí, specifickými požárně-technickými vlastnostmi výškových staveb shromažďovacích prostor a zdravotnických zařízení. Představit ochranu před zdravotně závadnými škodlivinami ve stavebních konstrukcích, radonem a jeho zdroji, variantami protiradonových opatření.

Požadavky:

Bez požadavků

Přednášky:

Úvod do požární bezpečnosti staveb - koncept rizik a opatření, požár jeho příčiny a dopady, právní předpisy a technické normy, historie PBS, požární ochrana v stavebním řízení, přístupy k navrhování požární bezpečnosti staveb
Charakteristika staveb z hlediska PO – kategorizace staveb / prostor z hlediska užití a vliv na řešení PBS, požární výška stavby, konstrukční řešení stavby, dělení stavby na požární úseky, požární „riziko“ v kontextu sytému ČR
Požár, materiály a konstrukce – fáze požáru – vznik, rozvoj, plně rozvinutý požár a dohořívání, možnosti šíření požáru interiérem a exteriérem stavby, vliv materiálů a konstrukcí na šíření požáru
Konstrukce staveb z hlediska PO - třída reakce na oheň a požární odolnost konstrukcí, nosné konstrukce, požární stěny a stropy, požární uzávěry, obvodové stěny, exteriérové obklady a zateplení, střešní konstrukce, dutiny v konstrukcích, zdvojené podlahy a stropy, těsnění prostupů
Evakuace – základní fakty a principy evakuace, principy navrhování komunikačních prostor a únikových cest, vyhotovení nejdůležitějších částí únikových cest, evakuace osob s omezenou schopností a orientace
Odstupové vzdálenosti – šíření požáru exteriérem, opatření na zabránění šíření požáru exteriérem
Požárně bezpečnostní zařízení – elektrická požární signalizace, stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, požární větrání únikových a zásahových cest, trvalá dodávka elektrické energie, nouzové osvětlení a bezpečností značení, prvotní hašení, výtahy
Instalace TZB a zařízení pro zásah jednotek PO – elektroinstalace, plyn, voda, kanalizace z pohledu PO, VZT instalace, přístup ke stavbě, nástupní plocha, zásahové cesty, zdroje vody pro zdolávání požárů
Garáže – podzemní garáže vs. otevřené garáže, LPG, CNG a elektromobilita, zakládače, šíření požáru mezi auty
Speciální téma 1 – Přístupnost staveb a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zdravotnické zařízení, sociální péče, jesle, školky apod. 
Speciální téma 2 – Shromažďovací prostory, výškové budovy, átria a otevřené prostorové plánování, historické budovy a rekonstrukce
Zdravotní nezávadnost budov – Zdravotně závadné škodliviny ve stavebních konstrukcích, radon, jeho zdroje a varianty protiradonových opatření.

 

Cvičení:

Bez cvičení

Ukončení:

 Závěrečný test z přednesené části v Moodle

Literatura:

KUPILÍK, Václav. Konstrukce pozemních staveb: požární bezpečnost staveb. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04291-5.
POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.
STOLLARD, P. et al. Fire from first principles: a design guide to international building fire safety. 4th. New York;Abingdon;: Routledge, 2014. ISBN 0415832616;9780415832618.
Kupilík,V., Wasserbauer, R.: Konstrukce pozemních staveb 80 ? Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999, 75 str. ISBN 80-01-02051-7

< Zpět