FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Projekt 1

Kód předmětu:124P01C
Rozsah:0+4
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Anotace:

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo penzion). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s některými dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt (podrobně viz níže). Výuka předmětu je profesně rozdělena mezi více kateder – dominantní je však stavební řešení budovy, zpracovávané pod vedením K124. Díky práci na Projektu 1 získá student schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost jednotlivých profesí, vzájemná interakce příslušných požadavků na stavební konstrukce).

Cíle:

Student bude schopen uplatňovat komplexní přístup při návrhu, analýze a optimalizaci stavebních konstrukcí objektů pozemních staveb.

Požadavky:

124PSI2 - Pozemní stavby 2 (závazné - povinné)
124SF01 - Stavební fyzika  (závazné - povinné)

133BK01 - Betonové a zděné konstrukce 1  (doporučené - nepovinné)
135ZS01 - Zakládání staveb 1  (doporučené - nepovinné)

Cvičení:

Projekt 1 zahrnuje:

- Stavební část  (K124)

- Část statika  (K133+K134)

- Část zakládání  (K135)

- Část TZB  (K125)

 

Rozsah stavební části:

- Variantní návrh konstrukčního systému budovy (2 varianty s popisem, pro každou min. 2 půdorysy s osovými rozměry konstrukcí - zakresleny pouze nosné konstrukce s otvory), v návaznosti na celkovou analýzu požadavků na budovu, včetně koncepčního návrhu obalových konstrukcí budovy a jejich základního tepelně-technického posouzení (U), koncepční návrh skladeb vodorvných konstrukcí (finální sklady viz výkres řezu).

- Koncepční návrh řešení klíčových stavebních detailů pro zvolenou variantu konstrukčního systému

- Půdorys typického podlaží 1:50*

- Půdorys dalšího podlaží dle zadání vyučujícího 1:50/1:100 (suterén, ustupující podlaží, vstupní podlaží)*

- Řez objektem 1:50, vedený schodištěm + finální skladby vodorovných konstrukcí*

- 3 podrobně zpracované stavební detaily zadané vyučujícím 1:5 nebo 1:2, vycházející z koncepčního návrhu klíčových detailů z úvodního návrhu konstrukčního systému.*

- Pohled na střechu 1:100

- Pohled na fasádu (technický) 1:100

- Situace C3 podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., zahrnující nejen celý stavební pozemek, ale i navazující plochy, blízké okolní budovy a komunikace, vyznačení zpěvněných ploch, napojení na sítě, apod.  1:200 - 1:500

- Technická zpráva D.1.1. podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

*) Poznámka: Stavební detaily, řezy a půdorysy objektu se řeší současně, ve vzájemné interakci (a v interakci s dalšími profesemi).

 

Poznámky:

- Rozsah stavební části se může v závislosti na konkrétním vyučujícím lišit dle jeho uvážení.

- Výkres tvaru/skladby stropu bude součástí části "Statika", výkres základů bude součástí části "Zakládání".

- Rozsah ostatních částí (Statika, Zakládání, TZB) je stanoven po dohodě mezi vedoucím projektu a konzultantem příslušné části.

 

Pokyny ke statické části projektu (betonové konstrukce) https://people.fsv.cvut.cz/~tipkamar/vyuka.htm#_Projekt_1_

Literatura:

  1. Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN
  2. Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995
  3. Přednášky z předmětů 124PSI1, 124PSI2 a 124SF01.

< Zpět