FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Projekt 2C

Kód předmětu:124P02C
Rozsah:0+4
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Anotace:

Obsahem Projektu 2 je zpracování dílčí části projektové dokumentace pozemní stavby středního rozsahu (příklady viz níže). Student zpracuje návrh technického řešení budovy ve formě projektové dokumentace pro stavební povolení s některými dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt (podrobně viz níže). Základní rozsah práce je doplněn o další specifické části na základě domluvy s vedoucím projektu (s přihlédnutím k zájmu studenta o konkrétní problematiku).  Díky práci na Projektu 2 získá student schopnost flexibilního přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).

Cíle:

Cílem Projektu 2 je prohloubit schopnost studenta uplatňovat komplexní přístup při návrhu moderních pozemních staveb středního rozsahu, postavených v nízkoenergetickém standardu a využívajících soudobé progresivní materiály a technologie.

Požadavky:

124P01C Projekt 1

Cvičení:

Zadání:

Architektonická studie nebo schema půdorysů budovy středního rozsahu (po konzultaci s vyučujícím lze řešit i vlastní zadání):

Školní pavilon, administrativní budova, menší obchodní centrum, menší sportovní hala, sportovní centrum, zdravotní středisko, nemocniční pavilon, kostel, domov seniorů, hospic, další vhodné stavby.

 

Rozsah projektu:

Zpracování vybraných příloh projektové dokumentace pro stavební povolení:

            - Stavební část + specifická část  (K124, hlavní část projektu - viz níže)

            - Statická část  (K133+K134, redukovaný rozsah úměrně k rozsahu stavební části)

            - Část TZB  (K125, redukovaný rozsah úměrně k rozsahu stavební části)

            - Část geotechnika  (K135, redukovaný rozsah úměrně k rozsahu stavební části)

 

Rozsah stavební části (aktualizováno 2023):

1) Základní část - koncepční návrh konstrukcí budovy a zpracování vybraných příloh projektové dokumentace pro stavební povolení:

   - Variantní návrh konstrukčního systému budovy (2 varianty s popisem, pro každou min. 2 půdorysy), v návaznosti na celkovou analýzu požadavků na budovu, včetně koncepčního návrhu obalových konstrukcí budovy a jejich základního tepelně-technického posouzení (U).

- Koncepční návrh řešení klíčových stavebních detailů pro zvolenou variantu konstrukčního systému

- Půdorys typického podlaží 1:50/1:100 (dle rozsahu obejktu)*

- Půdorys dalšího podlaží dle zadání vyučujícího 1:50/1:100 (suterén, ustupující podlaží, vstupní podlaží)*

- Řez objektem 1:50/1:100, vedený schodištěm + skladby vodorovných konstrukcí*

- 3 podrobně zpracované stavební detaily zadané vyučujícím 1:5 nebo 1:2, vycházející z koncepčního návrhu klíčových detailů z úvodního návrhu konstrukčního systému.*

- Pohled na střechu 1:100

- Pohled na fasádu (technický) 1:100

- Situace C3 podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., zahrnující nejen celý stavební pozemek, ale i navazující plochy, blízké okolní budovy a komunikace, vyznačení zpěvněných ploch, napojení na sítě, apod.  1:200 - 1:500

- Technická zpráva D.1.1. podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

*) Poznámka: Stavební detaily, řezy a půdorysy objektu se řeší současně, ve vzájemné interakci (a v interakci s dalšími profesemi).

 

2) Specifická část - volitelná:

Zadána v závislosti na zájmu studenta po dohodě s vyučujícím. Možné varianty:

            - Var. 1: Stanovení energetické náročnosti budovy

            - Var. 2: Podrobné řešení dalších 2 stavebních detailů

            - Var. 3: Modelování stavebního detailu ve 2D teplotním poli

            - Var. 4: Alternativní řešení hydroizolační obálky spodní stavby

            - Var. 5: Jiné zadání dle zájmu studenta (po vzájemné dohodě s vyučujícím

 

Poznámky:

- Rozsah stavební části se může v závislosti na konkrétním vyučujícím mírně lišit dle jeho uvážení.

- Výkres tvaru/skladby stropu bude součástí části "Statika", výkres základů bude součástí části "Zakládání".

Literatura:

[1] Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN
[2] Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995
[3] Přednášky z předmětů 124PS01, 124SF01 a 124KK01

< Zpět