FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Projekt 3C

Kód předmětu:124P03C
Rozsah:0+4
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Radek Zigler, Ph.D.

Anotace:

Smyslem projektů P03C a P04C v rámci specializace Projektování pozemních staveb je získat na konkrétních úlohách praktickou zkušenost s aplikací pokročilých principů navrhování konstrukcí stavby a jejích jednotlivých částí, případně si osvojit znalosti a dovednosti v oblasti hodnocení stavebně technického stavu a navrhování sanací stívajících budov.

Studenti jsou motivování k osvojení inženýrských dovednosností při řešení širokého spektra témat zabývajících se problematikou návrhu, popř. konstrukčně statické analýzy netradičních, náročných či jinak zajímavých stavebních konstrukcí, problematikou návrhu sanace a obnovy nosné konstrukce historické nebo památkově chráněné budovy, problematikou udržitelné výstavby, environmentálně a energeticky šetrných a optimalizovaných staveb a ekologické architektury, popř. problematikou cirkulárních principů v návrhu budov či jejich případného odstraňování. V rámci předmětů je také možné zpracovat vybrané teoretické (numerické) nebo experimentální řešení vybraného stavebně technického problému (např. numerické modelování historických zděných konstrukcí, experimentální ověření vlastností stavebních materiálů a další), popř. jiné, individuální zadání po vzájemné dohodě.

Výstupy řešení projektu jsou přímo závislé na druhu zadání. Např. v případě zpracování návrhu novostavby je to projektová dokumentace (vybraná část) v rozsahu DSP/DPS, v případě konstrukčně statické analýzy stávající stavby je to Závěrečná zpráva (obsah a rozsah jsou stanoveny individuálně), v případě návrhu rekonstrukce je to Stavebně technický průzkum a hodnocení stavebně technické stavu objektu (včetně grafické dokumentace projevů poruch), analýza poruch a rámcový návrch řešení sanačních opatření, v případě teoretické nebo experimentální analýzy je to Závěrečná zpráva (obsah a rozsah jsou stanoveny individuálně) apod. U všech zadání je v rámci projektu kladen důraz na vyvážení rozsahu zpracovávané práce odpovídající dotaci předmětu.

Projekt P03C je vyučován ve dvou paralelních skupinách, zaměřených na odlišná témata:
- skupina pod vedením doc. Čejka, doc. Pavlů a Ing. Zigler - návrh pokročilých konstrukcí, konstrukčně-statické analýzy, návrh sanace a obnovy (historické) konstrukce, cirkulární principy, demolice.
- skupina pod vedením prof. Tywoniak, Ing. Staněk, Ing. Mertenová - udržitelná výstavba, environmentálně a energeticky šetrné a optimalizované stavby a ekologická architektura.

 

Cvičení:

Příklady rámcového obsahu zpracovávaných prací (bude individuálně upraveno s každým studentem po dohodě s vyučujícím dle konkrétního zaměření projektu)

 

Zadání "Návrh pokročilé konstrukce":

 1. návrh variant nosného systému včetně základových konstrukcí, výběr optimalizované varianty na základě předběžného statického posouzení.
 2. pro vybranou kční variantu vypracujte zjednodušenou dokumentaci:
  - situace
  - 2x půdorys 1:50 (výřez) – vstupní a typické podlaží
  - min. 1x řez 1:50 (schodištěm, případně řez doplit dílčím řezem schodištěm)
  - charakteristické detaily (komplexní detail 1:20, min. 4 detaily 1:5)
  - průvodní technická zpráva
 3. proveďte předběžné statické posouzení nosné konstrukce a stanovte předběžné dimenze hlavních nosných prvků. Součástí návrhu bude prostorové posouzení stability objektu. Proveďte základní tepelně technické posouzení navržených skladeb obalových konstrukcí. Zpracujte podrobně řešení vybraných stavebních detailů

 

Zadání "Konstrukčně statická analýza":

 1. shromáždění a studium podkladů ke stávajícímu řešení
 2. analýza konstrukčně statického řešení konstrukce
 3. analytické, popř. numerické posouzení/zhodnocení řešené konstrukce
 4. vypracování Závěrečné zprávy

 

Zadání "Návrh obnovy a sanace":

 1. proveďte zhodnocení stavebně technického stavu zadaného objektu (identifikace vad, poruch a ostatních nedostatků stávající konstrukce)
 2. vypracujte zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu (s vyznačením míst poruch):
  - půdorysy vybraných podlaží (1:50) – stávající stav, poruchy, nový stav
  - min. 1 řez objektem
  - min. 4 detaily (1:10/1:5)
  - situace
  - průvodní technická zpráva
 3. proveďte předběžné statické posouzení nosné konstrukce a posuďte konstrukci vzhledem k zamýšlenému účelu objektu
 4. vypracujte návrh sanace vybraných poruch a vad (cca 2 případy dle rozsahu)

 

Zadání "Teoretická (numerická) nebo experimentální analýza":

 1. shromáždění a studium podkladů k zadanému tématu (řešerše literatury)
 2. návrh vhodných teoretických nebo experimentálních řešení
 3. zpracování teoretických modelů nebo provedení experimentů
 4. vypracování Závěrečné zprávy

 

Zadání "Předdemoliční audit":

 1. Shromáždění a studium podkladů stavby určené ke demolici
 2. Analýza použitých materiálů
 3. Návrh postupu dekonstrukce, návrh využití získaných materiálů
 4. Vypracování Závěrečné zprávy

 

Zadání "Cirkulární principy v návrhu budov":

 1. Návrh variant nosného systému včetně základových konstrukcí, s ohledem na cirkulární principy (recyklované materiály, recyklovatelné, rozebíratelnost, adaptabilita)
 2. Pro vybranou kční variantu vypracujte zjednodušenou dokumentaci:
  - 2x půdorys 1:50 (výřez) – vstupní a typické podlaží
  - min. 1x řez 1:50 (schodištěm, případně řez doplit dílčím řezem schodištěm)
  - charakteristické detaily (komplexní detail 1:20, min. 4 detaily 1:5)
  - Průvodní technická zprávy
 3. Proveďte předběžné statické posouzení nosné konstrukce a stanovte předběžné dimenze hlavních nosných prvků. Součástí návrhu bude prostorové posouzení stability objektu. Proveďte základní tepelně technické posouzení navržených skladeb obalových konstrukcí.

 

Zadání "„Koncepční řešení stavby nebo souboru staveb při využití principů udržitelné výstavby, environmentálně a energeticky šetrných a optimalizovaných staveb a ekologické architektury

 1. Konstrukční část
  - konstrukční, materiálový a technologický návrh stavby ve variantách (konstrukční schéma, popis řešení)
  - předběžný návrh nosných konstrukcí pro vybrané varianty (svislé a vodorovné nosné konstrukce, základy)
  - environmentální analýza stavby nebo vybraných konstrukcí (viz INB)
 2. Stavebně energetický koncept
  - systémová hranice vytápěné a nevytápěné zóny
  - návrh obvodového pláště, stanovení měrné potřeby tepla na vytápění eA, stanovení průměrného součinitele prostupu tepla Uem (viz SYBU)
 3. Kvalita vnitřního prostředí
  - kvalita osvětlení a oslunění interiéru
  - rizika vnitřního přehřívání
  - řešení výměny vzduchu
 4. Koncepce vytápění, větrání a přípravy TV
  - návrh hospodaření s energiemi a zdroji  - návrh systému vytápění, větrání a přípravy TV

Literatura:

 1. Witzany J. a kol.: PDR - Poruchy, degradace a rekonstrukce, ČVUT, Praha 2010
 2. Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, ČKAIT, Praha 1999
 3. Hošek J.: Stavební materiály pro rekonstrukce, ČVUT, Praha, 1996
 4. Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 – Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998
 5. Bill, Žďára, Novák: KPS 50 – Využití programu FEAT pro navrhování halových objektů, ČVUT, Praha 1997
 6. Gattermayerová: KPS 50 – Konstrukce vícepodlažních budov – příklady, ČVUT, Praha 1996

< Zpět