FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Požární bezpečnost a zdravotní nezávadnost budov

Kód předmětu:124PBZN
Rozsah:3+2, zk
Zakončení:Zápočet, zkouška
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. | Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

 

 1. Část požární bezpečnost staveb
  Část předmětu požární bezpečnost staveb je zaměřena na požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), jakožto nedílné součásti projektové dokumentace stavby. Mezi stěžejní témata patří: historie a legislativa v požární bezpečnosti staveb v ČR, úloha HZS ČR, kategorizace staveb, základní požárně technické pojmy v projektování, dělení stavby do požárních úseků, požární riziko, stupeň požární bezpečnosti, požární odolnost nosných a požárně dělících konstrukcí, fasádní a střešní systémy jako požárně bezpečná obálka budovy, zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí, únikové cesty, odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, zařízení pro protipožární zásah, požárně bezpečnostní zařízení (trvalá dodávka elektrické energie (TDEE), značky, osvětlení, elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)), požární požadavky pro technická a technologická zařízení stavby, požární bezpečnost garáží ad.
   
 2. Část zdravotní nezávadnost staveb
  Přehled škodlivin v interiéru staveb (přírodní radionuklidy, vláknitý prach, azbest, těžké kovy, těkavé organické sloučeniny, zpomalovače hoření, produkty hoření, plísně, bakterie, synantropní hmyz) a jejich zdravotních účinků. Vliv stavebních konstrukcí a materiálů na vnitřní mikroklima staveb. Navrhování staveb z hlediska zdravotní nezávadnosti, zásady optimalizace jednotlivých složek vnitřního mikroklimatu. Nápravná opatření.
   

Cíle:

V části předmětu požární bezpečnost staveb se studenti se seznámí se základy požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) staveb s důrazem na aktivní a pasivní požární ochranou staveb.

V části zdravotní nezávadnost staveb se studenti seznámí s požadavky na zdravé a kvalitní vnitřní prostředí, zásadami navrhování a provádění staveb se zdravým vnitřním prostředím a v harmonii s přírodou (výběr a vlastnosti pozemku, výběr stavebních materiálů, stavební konstrukce a obálky budovy, minimalizace vlivu na životní prostředí).
 

Přednášky:


Požární bezpečnost staveb (přednáška 1 až 8): Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Zdravotní nezávadnost (přednáška 9 až 13): prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.


Požární bezpečnost staveb (PBS):

Přednáška 1: Úvod do předmětu a základní pojmy v PBS

Přednáška 2: Požární úseky (PÚ), požární riziko, stupeň požární bezpečnosti (SPB)

Přednáška 3a: Požární odolnost (PO) nosných a požárně dělících k-cí

Přednáška 3b: Fasádní a střešní systémy jako požárně bezpečná obálka budovy

Přednáška 4: Únikové cesty (ÚC)

Přednáška 5: Požárně nebezpečný prostor (PNP)

Přednáška 6: Zařízení pro protipožární zásah

Přednáška 7: Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ): trvalá dodávka elektrické energie (TDEE), značky, osvětlení, elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)

Přednáška 8: Vybraná technická a technologická zařízení budovy


Zdravotní nezávadnost: 

Přednáška 9: Úvod do zdravotní nezávadnosti staveb, složky obytného prostředí, přehled škodlivin v interiéru staveb. Vyhodnocování úrovně radiačního mikroklimatu v interiéru staveb, způsoby měření koncentrace radonu, stanovení radonového indexu pozemku. Ochrana nových staveb proti radonu z podloží, výpočet tloušťky protiradonové izolace, návrh odvětrání podloží..

Přednáška 10: Metody radonové diagnostiky. Ochrana stávajících staveb proti radonu, ochrana staveb proti gama záření ze stavebních materiálů, výpočet tloušťky stínícího materiálu. Vliv energetické sanace staveb na kvalitu vnitřního prostředí. Cost-effectiveness analýza ozdravných opatření.

Přednáška 11: Aerosoly v interiéru staveb, vláknitý prach, azbestová vlákna, materiály obsahující azbest, způsoby sanace. Těžké kovy. Produkty hoření. Těkavé organické sloučeniny (benzen, formaldehyd, styrén atd.), zpomalovače hoření, oxidy dusíku a uhlíky. Opatření snižující koncentraci plynných a prachových částic ve vnitřním ovzduší.

Přednáška 12: Mikrobiologie staveb - biologičtí činitelé ve stavebních objektech a jejich vliv na lidský organismus. Zmíněna budou témata jako syndrom nemocí z budov (SBD), patogeny, karcinogeny, typické choroby dýchacích cest, kůže, imunitního systému apod.

Přednáška 13: Biodegradace stavebních materiálů a konstrukcí působená plísněmi, bakteriemi, roztoči, hmyzem, hlodavci, ptáky, rostlinami, atd.  Biologická degradace stavebních materiálů chemickým i fyzikálním působením.
 

Ukončení:


Podmínky k udělení zápočtu pro část zdravotní nezávadnost:

 • odevzdání všech vypracovaných úloh v určeném termínu a v požadovaném rozsahu a kvalitě
 • max. 1 neomluvená absence
 • alespoň 3 aktivní konzultace se cvičícím nad rozpracovanými úlohami


Podmínky k udělení zápočtu pro část požární bezpečnost: poddrobně v Moodle předmětu 124PBZN a úvodní prezentace do cvičení?

Požadavky ke zkoušce: zápočet

Průběh zkoušky:

 • Zkouška: část PBS v Moodle předmětu 124PBZN (vlastní notebook nebo tablet nutný), část ZN písemně (otevřené a kreslicí otázky)
 • Ověření průřezové znalosti z přednášek / cvičení
 • Větší počet stručných převážně uzavřených otázek 
 • Možnost více správných odpovědí
 • Jednoduchý výpočet
 • Pravda / nepravda
 • Dress kód
   

Literatura:

 

 1. POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb | Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2021. 150 s. ISBN 978-80-01-06839-7.
  Skripta k dispozici v e-shopu ČVUT: https://eobchod.cvut.cz/skripta_cvut/skripta_cvut/pozarni_bezpecnost_staveb_sylabus_pro_praktickou_vyuku-150032906

 2. Jiránek M.: Konstrukce pozemních staveb 80. Ochrana proti radonu. Skriptum ČVUT, 2002
 3. Jiránek M., Honzíková M.: Radon - Stavební souvislosti I. a II. SÚJB a ČVUT, 2012, 2013
 4. Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF Nakladatelství ARCH, 2000

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět