FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Stavební detail

Kód předmětu:124SDET
Rozsah:2C
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D.

Anotace:

Cílem předmětu je osvojení si komplexních dovedností v konstruování stavebních detailů energeticky šetrných budov a jejich tepelně technické posouzení. Konkrétní výběr zpracovávaných detailů bude odpovídat typu zadané budovy, nicméně vždy zohlední hlavní problematická místa na systémové hranici budovy a napojení různých konstrukcí, kde by mohlo docházet ke vzniku tepelných mostů.

Důraz bude kladen na:
- komplexnost řešení
- konstrukční logiku napojení jednotlivých částí obálky budovy
- praktickou proveditelnost a trvanlivost detailu
- eliminaci tepelných mostů
- tepelně vlhkostní posouzení detailu (2D nebo 3D vedení tepla) v návaznosti na energetické hodnocení celé budovy
- zajištění vzduchotěsnosti obálky budovy s ohledem na praktickou proveditelnost (varianty materiálů a spojů HVV)
- dodržení architektonického výrazu / estetických zásad

Je možná návaznost předmětu na Specializovaný projekt SPB1, ve kterém bude návrh budovy optimalizován zejména z hlediska:
- konstrukčního, technologického a materiálového (včetně environmentální analýzy)
- stavebně energetického (systémová hranice, návrh obvodového pláště)
- tvorby kvalitního vnitřního mikroklimatu (výměna vzduchu, akustika, osvětlení, oslunění, přehřívání)

 

 

Cíle:

- osvojení si komplexních dovedností v konstruování stavebních detailů energeticky šetrných budov a jejich tepelně technické posouzení

- získání schopnosti komplexního a podrobného řešení stavebních detailů s ohledem na konstrukční logiku, praktickou proveditelnost a trvanlivost

- charakteristické stavební detaily na systémové hranici budovy (sokl, parapet / nadpraží oken a dveří, ukončení střešní konstrukce, předsazené konstrukce, prostupy obálkou budovy atd.)

- dodržení zásad pro eliminaci tepelných mostů a zajištění vzduchotěsnosti obálky

Cvičení:

1. týden  Principy tvorby stavebního detailu, specifikace zadání a úloh.

2.-4.        Rešerše literatury - prezentace min. 1 kvalitně navrženého stavebního  detailu a jeho objektivní                                  zhodnocení.

5.-7.        Komplexní přepracování a podrobné vyřešení 2 vybraných stavebních detailů z předchozích projektů                        v Bc. studiu - návrh a obhajoba správného   řešení.

8.-9.        Správné vyřešení chybně provedeného stavebního detailu (projektová vada, nikoliv porucha) na základě                  vlastní fotodokumentace.

10.-12.    Komplexní návrh 3 stavebních detailů (1:2 - 1:10) složitější budovy.

13.          Finální diskuze, odevzdání vypracovaných stavebních detailů a výstupů z prezentací, klasifikovaný                            zápočet.

Ukončení:

- práce v semestru

- odevzdání jednotlivých prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu

Literatura:

•   Hazucha, J., Bárta, J.: Konstrukční detaily pro pasivní domy. Grada 2016. ISBN: 978-80-247-4551-0

•   Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb.           a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN

•   Details for Passive Houses: Renovation: A Catalogue of Ecologically Rated Constructions for Renovation.                 Birkhäuser 2016. ISBN: 978-3-0356-0953-0

•   Remeš, J., Utíkalová, I., Kacálek, P., Kalousek, L., Petříček, T: Stavební příručka.   Grada 2014, ISBN: 978-80-         247-5142-9

•   Tywoniak, J. a kol.: Nízkoenergetické domy 3. Nulové, pasivní a další. Grada 2012. ISBN: 978-80-247-3832-1

•   Kolb, J.: Dřevostavby. Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště. Grada 2008. ISBN: 978-80-247-2275-7

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět