FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Rekonstrukce střešních plášťů

Kód předmětu:124XRSP
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Letní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Stránky věnované cvičení

Anotace:

Diagnostika vad a poruch střešních plášťů. Analýza poruch plochých a šikmých střešních plášťů v ve standardních i extrémních okrajových podmínkách vnějšího i vnitřního prostředí. Stavebně fyzikální a konstrukční problematika zásad rekonstrukcí střech plochých, šikmých a strmých. Návrh sanací střešních plášťů z hlediska požadavků: stavebně fyzikálních, hydroizolačních, provozních, statických, požárních, akustických, biologických, chemických, životnosti i recyklace.

Cíle:

Student se seznámí s diagnostikou a principy  analýzy poruch  plochých střech, balkonů, teras a střech šikmých a strmých a s principy návrhu jejich sanací.

Požadavky:

124KP4A Konstrukce pozemních staveb a 124SF2 Stavební tepelná technika

Přednášky:

 1. Střešní pláště. Funkce, terminologie, obecné principy řešení, požadavky, tvarové řešení, materiálové řešení, normy a předpisy.
 2. Ploché střešní konstrukce. Vady a poruchy střešních plášťů, životnost, interakce materiálů, rozbor poruch. Diagnostika vad a poruch plochých plášťů.
 3. Jednoplášťové střešní konstrukce, dvouplášťové a provozní střechy. Analýza vad a poruch Principy návrhu sanací, stavebně fyzikální analýza - materiálové a konstrukční skladebné varianty - konstrukční detaily
 4. Principy návrhu, stavebně fyzikální analýza a materiálové a konstrukčně skladebné varianty návrhů sanací střešních plášťů v extrémních okrajových podmínkách. Tepelně technická analýza. Principy konstrukčního řešení - materiálové varianty. Konstrukční detaily.
 5. Šikmé a strmé střešní konstrukce. Vady a poruchy střešních plášťů, životnost, interakce materiálů, rozbor poruch. Diagnostika vad a poruch plochých plášťů.
 6. Šikmé ä strmé střechy. Analýza vad a poruch Principy návrhu sanací, stavebně fyzikální analýza - materiálové a konstrukční skladebné varianty - konstrukční detaily, praktické ukázky a příklady sanací střešních plášťů.

Cvičení:

Návrh střešního pláště
Analýza vad a poruch na vybraném střešním plášti. Návrh a vyhodnocení optimální varianty sanačních opatření daného střešního pláště - tepelně technické posouzení, návrh odvodnění, posouzení na zatížení větrem i sněhem. Studie 1:500 až 1:200 (1x A3).Půdorys (střecha / krov) a řez střechy 1:50 či 1:100 (1x A3). Zpracování 4 zadaných detailů 1:5 - 1:10 (5 x a3), technická zpráva.

Osnova cvičení:

 • Zadání úlohy - plochá, šikmá střecha
 • Analýza vad a poruch
 • Návrh a posouzení skladby střešního pláště 1. varianta
 • Návrh a posouzení skladby střešního pláště 2. varianta
 • Půdorys + řez, odvodnění
 • Detaily
 • Detaily, technická zpráva

Ukončení:

Požadavky k získání zápočtu:

 • Odevzdání zadané úlohy v požadovaném rozsahu a kvalitě dle zadávacích formulářů specifikovaných na začátku semestru
 • Dostatečný počet aktivních konzultací dle specifikace na začátku semestru
 • Dostatečná požadovaná účast na cvičeních (70%)
 • Splnění zápočtového testu (možnost jedné opravy)

Literatura:

Skripta:

Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991
Fajkoš - Lank - Lanková: Ploché střechy. Brno, VUT 1990
Koutský: Konstrukce pozemních staveb - Zastřešení budov. Praha, ČVUT 1992
Kulhánek - Tywoniak: Stavební fyzika 20 - Stavební tepelná technika. Pomůcka pro cvičení. Praha, ČVUT 1995
Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997
Firemní literatura

Knihy:

Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
Kupilík: Střechy. SIA, Praha 1997
Bill - Žďára: Zastřešení budov. ČSSI Praha 1998
Oláh - Mikuláš: Krytiny a doplňkové konštrukcie striech. Jaga group, Bratislava 1997
Oláh : Strešné pláště podkroví a nadstaveb, Jaga group, Bratislava 2000
Oláh-Mikuláš-Mikulášová:Šikmé střechy. Jaga group, Bratislava 2002.

Normy:

ČSN 73 1901 Navrhování střech 1999.
ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov 2005 a 2007.
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí.
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.
ČSN P ENV 1991- Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 2-3, Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem, Praha 1997.
ČSN P ENV 1991- Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 2-4, Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem, Praha 1997.
ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení.
ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové izolace.
ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů
ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN EN ISO 6946 73 0558 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla. Výpočetní metoda

Soubory ke stažení

V této sekci jsou neveřejné soubory ke stažení.
Pokud je chcete zobrazit, musíte se nejdřív
přihlásit.

< Zpět