FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Projekt KPS E

Kód předmětu:124PE1
Rozsah:0+4
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D., doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Anotace:

Obsahem předmětu je návrh technického řešení pozemní stavby menšího nebo středního rozsahu (typicky bytový dům s podzemními garážemi nebo případně i jiný objekt, jako např. mateřská škola nebo penzion). Student zpracuje návrh ve formě dílčí části projektové dokumentace pro stavební povolení s některými dalšími vybranými přílohami, typickými pro prováděcí projekt. Dominantní části projektu je stavební řešení budovy, další profese (statika, TZB) jsou řešeny pouze koncepčně (předběžné výpočty), v nezbytně nutném rozsahu. Díky práci na Projektu 1E získá student základní povědomí o komplexním přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (vzájemná interakce příslušných požadavků na stavební konstrukce).

Cíle:

student základní povědomí o komplexním přístupu k návrhu moderní budovy a zejména potom schopnost vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech

Požadavky:

124KKT - Kompletační konstrukce

Cvičení:

Projekt PE1 zahrnuje:

- Stavební část  (podrobně viz níže)

- Část statika  (pouze základní předběžné dimenze hlavnich nosných prvků budovy)

- Část TZB  (pouze koncepční řešení základních rozvodů zdravotní techniky a vytápění)

 

Rozsah stavební části:

- Variantní návrh konstrukčního systému budovy (2 varianty s popisem, pro každou min. 2 půdorysy s osovými rozměry konstrukcí - zakresleny pouze nosné konstrukce s otvory), v návaznosti na celkovou analýzu požadavků na budovu, včetně koncepčního návrhu obalových konstrukcí budovy a jejich základního tepelně-technického posouzení (U), koncepční návrh skladeb vodorvných konstrukcí (finální sklady viz výkres řezu).

- Koncepční návrh řešení klíčových stavebních detailů pro zvolenou variantu konstrukčního systému

- Půdorys typického podlaží 1:50*

- Půdorys dalšího podlaží dle zadání vyučujícího 1:50/1:100 (suterén, ustupující podlaží, vstupní podlaží)*

- Řez objektem 1:50, vedený schodištěm + finální skladby vodorovných konstrukcí*

- Výkres tvaru/skladby stropu 1:50*

- 2 podrobně zpracované stavební detaily zadané vyučujícím 1:5 nebo 1:2, vycházející z koncepčního návrhu klíčových detailů z úvodního návrhu konstrukčního systému.*

- Výkres základů 1:100

- Pohled na střechu 1:100

- Pohled na fasádu (technický) 1:100

- Situace C3 podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb., zahrnující nejen celý stavební pozemek, ale i navazující plochy, blízké okolní budovy a komunikace, vyznačení zpěvněných ploch, napojení na sítě, apod.  1:200 - 1:500

- Technická zpráva D.1.1. podle vyhlášek č. 499/2006 Sb., č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

 

*) Poznámka 1: Stavební detaily, řezy a půdorysy objektu se řeší současně, ve vzájemné interakci (a v interakci s dalšími profesemi).

 

Poznámka 2: rozsah stavební části se může v závislosti na konkrétním vyučujícím lišit - pro získání zápočtu jsou rozhodující požadavky stanovené vyučujícím projektu.

 

Literatura:

[1] Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN.
[2] Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Praha, CONSULTINVEST, 1995
[3] Přednášky z předmětů 124PS01 a 124KKT.

< Zpět