FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Biologická degradace staveb

Kód předmětu:124XBDS
Rozsah:1+1
Zakončení:Zápočet
Druh studia:Magisterský
Semestr:Letní, zimní
Typ předmětu:Volitelný
Garant předmětu:

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanizmy destrukce stavebních materiálů a konstrukcí, které jsou způsobeny mikroorganismy, případně vyššími organizmy a živočichy. Biologickou destrukcí bývají v různé míře zasaženy veškeré části stavebního díla a to, jak novodobé, tak historické objekty. Pravá příčina biodegradace bývá často zaměňována za důsledky působení klimatických degradačních vlivů. Odstranění biotických činitelů tím bývá oddáleno, či vůbec znemožněno. Mikrobní napadení staveb nese sebou i riziko vzniku zdravotních problémů, což je v současné době zatím opomíjená problematika. Předmět dále obsahuje i výklad o současných znalostech a možnostech jak sanačních tak preventivních ošetřeních.

Předmět bude rozdělen na čtyři přednášky a tři laboratorní cvičení. Výklad může být podrobněji zaměřen na určité druhy dle potřeby a zájmu studentů.

Jádro přednášek bude tvořit rozbor příčin biokoroze podlahových a hydroizolačních krytin, zejména krytin v základech stavebního díla a osinkocementových střešních krytin stájových objektů. Dále bude probrána účast mikrobů na korozi stavebního kamene, na tvorbě krusty a deskové korozi, a na zvětrávání stavebního kamene za přítomnosti lišejníků (degradace kamene CO2 lišejníkovými kyselinami kyselinou šťavelovou). V biologii interiéru staveb budou probrány základní vady a poruchy spojené s výskytem plísní v bytové a občanské výstavbě, klasifikace koncentrace zárodků v ovzduší bytů a zdroje zárodků v bytových objektech (mikrobní parametry bytů). Přednášky se dále budou zabývat vlivy filtrů klimatických zařízení, přenosných zvlhčovacích zařízení a vzduchovodů na množství zárodků v atmosféře bytů.

Samostatné přednášky budou věnovány biokorozi dřeva na stavbách (celulozovorní, ligninovorní houby), rozrušování dřeva bakteriemi, plísněmi a dřevozbarvujícími houbami. Bude vysvětlen způsob rozrušování dřeva dřevokazným hmyzem a jejich životní cyklus. Důraz bude kladen na biologický průzkum dřevěných konstrukcí, hlavní příčiny výskytu dřevokazných hub ve stavebních objektech, povrchové a hloubkové příznaky, hledání napadení dřeva pomocí cvičených psů. Budou popsány zásady rekonstrukčních sanačních prací, zásady fyzikální a konstrukční ochrany dřeva (suchá ochrana, mokrá ochrana), ošetření dřevěných prvků v exteriéru a interiéru, další metody ošetření dřeva (netoxické filmotvorné nátěry, paření dřeva, sterilizace dřeva různými typy záření, toxickými plyny nebo kapalinami.

Závěr přednášek bude tvořit rozbor účinnosti dezinfekčních přípravků (biocidů). Způsoby dezinfekce a sterilizace (postřik, otření a vyčištění, ponoření, expozice v atmosféře vypařovacího dezinfekčního prostředku, komorová dezinfekce), sterilizace parní, horkovzdušná, radiační, chemická ethylenoxidem a plazmová. Mechanizmus účinku biocidů (interakce s buňkou), efektivita a cílové oblasti jejich účinku. Vývoj nových biocidů. Nejčastější organické insekticidy. Praktické postupy při likvidaci plísní v bytových objektech, použití biocidů, proudícího vzduchu, UV výbojek. Dezinsekce – ochranná opatření proti hmyzu.

 

 

Cíle:

Pochopení zákonitostí mezi degradací, typem stavebního materiálu, mikroorganismy a vnějšími podmínkami

Požadavky:

Základní znalost chemie stavebních materiálů a biologie na úrovni střední školy

Přednášky:

 1. Přednáška – Úvod do degradace a biodegradace
  • První úvodní přednáška se bude věnovat vysvětlení degradačních procesů stavebního materiálu od degradace chemické, fyzikální až po biodegradaci. Studenti se seznámení s druhy a typy organismů vyskytujících se na vnějších a vnitřních pláštích. Výklad se bude zabývat nejvíce mikroorganismy, jejich požadavky na životní prostředí, jako je teplota, vlhkost, pH, obsah kyslíku a potřebných živin.
 2. Přednáška – Biodegradace mikroorganismy (bakterie, řasy, plísně a lišejníky)
  • Vysvětlení důsledků působení sirných, nitrifikačních a denitrifikačních bakterií, jejich koloběh a jejich biodegradační aktivita na stavební materiál. Dále bude probrán vliv výskytu řas a lišejníků na životnost stavební konstrukce a vzájemné působení všech vlivů, které způsobují stárnutí materiálu
 3. Přednáška - Biodegradace způsobená dřevokaznými a dřevozbarvující houbami
  • Biodegradační působení ostatních organismů jako jsou plísně, dřevokazné a dřevozbarvující houby, popř. dřevokazný hmyz a vyšší rostliny.
 4. Přednáška – Sanace a prevence výskytu mikroorganismů ve stavebnictví, zdravotní rizika výskytu mikroorganismů
  • Poslední přednáška se bude věnovat možnosti prevence a sanace výskytu mikroorganismů. Dále bude část přednášky zaměřena na možná zdravotní rizika, která se spojují s výskytem mikroorganismů především ve vnitřním prostředí budov. Budou popsány jednotlivé příklady z praxe.

Cvičení:

 1. Cvičení – Základy studia výskytu bakterií a plísní na vnitřních a vnějších pláštích
  • Studenti se seznámí s běžnou mikrobiologickou praxí a připraví si pokus, ve kterém zjistí, jaké mikroorganismy žijí v jejich běžném prostředí (zdi jejich domova, běžné pomůcky jako jsou pravítka atd.)
 2. Cvičení – Vliv biocidních prostředků na zjištěné mikroorganismy
  • Studenti si vyberou běžné a méně používané biocidy a připraví experiment, ve kterém stanoví účinnost vybraných biocidů proti mikroorganismům z jejich prostředí. Dále se připraví preparát na identifikaci plísní
 3. Cvičení – Mikroskopická identifikace plísní a bakterií, vyhodnocení pokusů
  • Studenti vyhodnotí svoje experimentální pokusy, stanoví biocidní účinnost. Připraví si preparát, ve kterém určí typ bakterie (Gramovo barvení) a pomocí mikroskopu zkusí identifikovat plísně ze svých preparátů

Ukončení:

Semestrální práce založená na praktickém experimentu nebo ústní pohovor

< Zpět