FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

Projekt 2 - Požární řešení stavby

Kód předmětu:124PR2Q
Rozsah:0+4
Zakončení:Klasifikovaný zápočet
Druh studia:Bakalářský
Semestr:Zimní
Typ předmětu:Povinný
Garant předmětu:doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.

Anotace:

Předmětem projektu je řešení požárních souvislostí objektu navrženého v rámci předchozího projektu PR1Q, tj. požárně bezpečnostní řešení, posouzení vybraných stavebních konstrukcí na účinek požáru a návrh souvisejících technických zařízení v budově. Student zpracovává návrh ve formě částečné projektové dokumentace pro stavební povolení a získá tak schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).

 

Projekt má 3 dílčí samostatně klasifikované části:

 

1) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (PBŘ) STAVBY + DETAILY (40%, konzultant z K124 - KPS)

konzultant: Ing. M. Pokorný, Ph.D., Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Specifikace zadání:

 1. PBŘ v rozsahu a struktuře dle požadavků odpovídajích cvičení z předmětu 124PBSQ - Požární bezpečnost staveb (http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124PBSQ).
 2. 2 vybrané stavební detaily - podrobnost prováděcí projektové dokuemnatce, výkres A3, M1:5 (event. 1:10), na výkrese jasně popsaná požárně technická souvislost, detaily skicován ručně, doložen bude "vývoj" detailu (pracovní verze skic), přiložit technické listy použitých výrobků nebo systémů, do schématického řezu / půdorysu objektu zakroužkovat polohu detailu

 

2) STATIKA (40%, konzultant z K133 a K134) - betonové a zděné k-ce (BZK), ocelové a dřevěné k-ce (ODK)

konzultant:

 • K133 (BZK) - Ing. K. Nedomová
 • K134 (ODK) - Ing. Z. Sokol, Ph.D., Ing. L. Velebil
   

Specifikace zadání:

 1. Revize statického řešení, podrobný návrh a posouzení vybraného nosného prvku za běžné teploty (navázání na PR1Q) včetně výkresové části
 2. Návrh možných požárních scénářů, výpočet teploty plynu ve vybraném požárním úseku (prostorový požár/lokální požár)
 3. Výpočet teploty vybraného prvku s následným posouzením požární odolnosti tohoto prvku
 4. Návrh případné požární ochrany prvku
 5. Zjednodušené (tabulkové) posouzení požární odolnosti všech nosných prvků
 6. Technická zpráva

 

3) TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY (20%, konzultant z K125 - TZB)

konzultant: Ing. I. Koubková, Ph.D.

Specifikace zadání:

Výpočtová část:

 • bilanční výpočty pro ZTI a vytápění (výpočet potřeby vody, výpočty průtoků pro vodovod a kanalizaci, návrh DN přípojek)
 • plyn není nutné počítat
 • návrh přípravy TV
 • výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou pro celou budovu
   

Komplexní technická zpráva: popis ZTI, vytápění, koncepčně VZT

Výkresová část:

 • koordinační výkresy jednotlivých podlaží (generel) pro ZTI v M1:50 až 1:100 – připojovací potrubí, ležaté rozvody, svodné potrubí, stoupačky
 • situace v M1:400 až 1:500 s vyznačením přípojek

 

Cíle:

Aplikace požárně technických znalostí na objekt nevýrobního charakteru.

Požadavky:

 • 124PR1Q - klasifikovaný zápočet
 • 124PPR (doporučeno)
   

Ukončení:

Max. 2 neomluvené absence, zbytek aktivní účast na projektu. 

Aktivní účastí (tj. prezencí) se rozumím zapsaná konzultace dílčí části projektu u vedoucích nebo stručná informace, proč v danou hodinu není konzultace potřebná. 

 
Prezentace 1 - koncept požárních úseků (PÚ) a únikových cest (ÚC)

termín: 5. týden - přednášku v PPT poslat nejpozději den předem

 • prezentace ve formátu PPT posílejte v požadovaném termínu na e-mail: petr.hejtmanek@cvut.cz
 • název souboru: PR2Q_2023_prez1_prijmeni_jmeno 
 • délka cca 5 min. + 2 min. diskuze 
 • základní informace o objektu - účel, provoz, podlažnost (počet PP, NP), půdorysná velikost objektu
 • do řezu objektem zakreslit: požární výška, druhy k-cí (DP1, DP2, DP3), k-ční systém budovy (nehořlavý, smíšený, hořlavý)
 • do půdorysů všech podlaží zakreslit: koncept rozdělení podlaží do PÚ (barevné plochy nebo výrazné hranice červeně)
 • v každém PÚ zapsat (výrazně, čitelně): a, b, c, ps, pn, pv, SPB, počet osob
 • ukázka výpočetního protokolu (tabulky v Excelu) požárního rizika pro 1 přímo větraný PÚ
 • obsazení objektu osobami (tabulka) + koncept ÚC (typ, počet, délka)
   

Prezentace 2 - kotrola rozpracovanosti výkresové části

termín: 11. týden - přednášku v PPT poslat nejpozději den předem

 • prezentace ve formátu PPT posílejte v požadovaném termínu na e-mail: petr.hejtmanek@cvut.cz
 • název souboru: PR2Q_2023_prez2_prijmeni_jmeno 
 • délka cca 5 min. + 2 min. diskuze
 • požární situace a půdorysy
 • 2 detaily
 • výkresy max. do plochy slajdu
 • ostrost + čitelnost na slajdu
   

Termíny pro odevzdání projektu:

 • část "Statika": pátek 17/12/2021 
 • část TZB: pátek 17/12/2021
 • Projekt jako celek (část KPS, Statika, TZB): pátek 7/1/2022 (1. týden ve zkouškovém období)
   

Obecné formální požadavky na projekt:

 1. Zpracování 3 dílčích částí projektu dle požadavků konzultantů
 2. Odevzdání části "Statika" a "TZB" konzultantům v termínu (viz výše)
 3. Dílčí části a projekt jako celek bude odevdzán v jednom souboru PDF.
 4. Reprezentativní titulní strany projektu i dílčích částí (identifikační údaje, tj. univerzita, fakulta, katedra, vyučující, název předmětu a stavby, datum, semestr apod.), číslovaný seznam příloh (tj. specifikaci všeho, co lze v projektu najít), logo ČVUT
 5. Výkersy: reprezentativní rozpiska (údaje stejné jako na titulkách), TECHNICKÉ PÍSMO (2,5 mm, 5 mm)
 6. Projekt nesmí obsahovat žádné neoznačené části (např. volné papíry bez označení)
   

Literatura:

 1. POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2021. 150 s. ISBN 978-80-01-05456-7 ... https://eobchod.cvut.cz/skripta_cvut/skripta_cvut/pozarni_bezpecnost_staveb_sylabus_pro_praktickou_vyuku-150032906
 2. Soubor požárních norem řady ČSN 73 08xx

< Zpět