FSv CVUT - foto
Katedra konstrukcí pozemních staveb
Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Uživatel nepřihlášen
Přihlásit se | Nápověda
English

GAČR 104/11/1101 (2011 - 2013)

Název projektu:

Degradace polymerních hydroizolací pomocí alfa částic a půdních bakterií

Jméno řešitele: Doc.Ing. Martin Jiránek, CSc.

Jméno spoluřešitele: Mgr. Aleš Froňka (Státní ústav radiační ochrany Praha)

Pracovníci katedry K124 zapojení do řešení výzkumného projektu:
Prof.Ing. Richard Wasserbauer, DrSc.
Ing. Veronika Kačmaříková, Ph.D.
Ing. Pavel Kokeš
Ivana Loušová
 
Anotace:
Projekt je složen ze dvou dlouhodobých cílů. Prvním je predikce spolehlivosti a funkční způsobilosti běžných typů hydroizolačních materiálů na bázi polymerů používaných k ochraně podzemních částí staveb prostřednictvím objasnění rychlosti a mechanismů stárnutí. Za tímto účelem budou hydroizolace vystaveny dosud nikde nevyužívané, unikátní kombinaci degradačních činidel – alfa částicím a půdním baktériím. Právě takovým degradačním prostředím jsou hydroizolace v běžných podmínkách spodní stavby exponovány. Prostřednictvím teoretické a experimentální analýzy budou popsány účinky jednotlivých degradačních činitelů i jejich vzájemných kombinací. Ke každému z vybraných materiálových zástupců bude uvedena časová závislost změny mechanických vlastností, změny součinitele difúze radonu a změny vnitřní stavby materiálu. Druhým cílem je stanovení teplotní závislosti součinitele difúze radonu v základních typech hydroizolací. Výsledky obou částí budou využity pro formulaci principů zkoušení odolnosti hydroizolací proti přirozenému stárnutí a pro vypracování návrhu změn ČSN 730601 a ČSN 730602.