FSv CVUT - foto
Department of Architectural Engineering
Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague

Not logged in
Login | Help
Česky

Building Structures 2A (in Czech only)

Code:124PSA2
Weekly load:2+2
Assessment:Credit, exam
Type of study:Bachelor
Term:Summer
Type of course:Compulsory
Main lecturer:doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

Literature:

[1] Přednášky PSA2 - ke stažení na webových stránkách předmětu PSA2
[2] Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum ČVUT, Fakulta stavební, Praha 2006
[3] Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10 (Dilatace - kapitoly D1,D2), skriptum ČVUT, Fakulta stavební, Praha 2002
[4] Podklady pro cvičení PSA2 - ke stažení na webových stránkách cvičení předmětu PSA2
[5] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky, technická norma, ÚNMZ, Praha 2010
[6] ČSN 73 4301 Obytné budovy, technická norma, ÚNMZ, Praha 2004
[7] ČSN EN 1997-1,2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, ÚNMZ, 2006
[8] ČSN EN ISO 14688-1,2 Geotechnický průzkum a zkoušení, ÚNMZ, 2003
[9] ČSN EN 206: Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ÚNMZ 2014
[10] ČSN EN 12390-8: Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Hloubka průsaku tlakovou vodou, technická norma, ÚNMZ, Praha 2009
[11] ČSN 730606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení, technická norma, ÚNMZ, Praha 2000
[12] ČSN 730600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení, t.n., ÚNMZ, Praha 2000

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back