FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Code:124PBSQ
Weekly load:2+2
Assessment:Credit, exam
Branch of study:Fire safety of structures - czech (Q)
Type of study:Master
Term:Winter
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Literature:

  1. KUPILÍK, Václav. Konstrukce pozemních staveb: požární bezpečnost staveb. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04291-5.
  2. POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7
  3. POKORNÝ, Marek. Program pro výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla. Verze 03. ČVUT v Praze, 2017.
  4. Zákony a vyhlášky dostupné online: https://www.zakonyprolidi.cz
  5. České technické normy dostupné online: https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx

< Back