FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Restoration of roof structures (in Czech only)

Code:124XRSP
Weekly load:1+1
Assessment:Credit
Branch of study:Building structures - czech (C), Architecture and structures - czech (A)
Type of study:Bachelor
Term:Summer
Type of course:Facultative
Main lecturer:Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Seminar related pages

Literature:

Skripta:

Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991
Fajkoš - Lank - Lanková: Ploché střechy. Brno, VUT 1990
Koutský: Konstrukce pozemních staveb - Zastřešení budov. Praha, ČVUT 1992
Kulhánek - Tywoniak: Stavební fyzika 20 - Stavební tepelná technika. Pomůcka pro cvičení. Praha, ČVUT 1995
Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997
Firemní literatura

Knihy:

Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
Kupilík: Střechy. SIA, Praha 1997
Bill - Žďára: Zastřešení budov. ČSSI Praha 1998
Oláh - Mikuláš: Krytiny a doplňkové konštrukcie striech. Jaga group, Bratislava 1997
Oláh : Strešné pláště podkroví a nadstaveb, Jaga group, Bratislava 2000
Oláh-Mikuláš-Mikulášová:Šikmé střechy. Jaga group, Bratislava 2002.

Normy:

ČSN 73 1901 Navrhování střech 1999.
ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov 2005 a 2007.
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí.
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.
ČSN P ENV 1991- Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 2-3, Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem, Praha 1997.
ČSN P ENV 1991- Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 2-4, Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem, Praha 1997.
ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení.
ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové izolace.
ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů
ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN EN ISO 6946 73 0558 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla. Výpočetní metoda

< Back