FSv CVUT - foto KPS Fakulta stavebníČVUT v Praze

Not logged in
Login | Help
Česky

Building Structures 4A (in Czech only)

Code:124KPA4
Weekly load:2+2
Assessment:Credit, exam
Branch of study:Architecture and structures - czech (A)
Type of study:Bachelor
Term:Winter
Type of course:Compulsory
Main lecturer:Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Literature:

Skripta:

 • Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002
 • Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991
 • Fajkoš - Lank - Lanková: Ploché střechy. Brno, VUT 1990
 • Koutský: Konstrukce pozemních staveb - Zastřešení budov. Praha, ČVUT 1992
 • Kulhánek - Tywoniak: Stavební fyzika 20 - Stavební tepelná technika. Pomůcka pro cvičení. Praha, ČVUT 2002
 • Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997

Firemní literatura
Knihy:

 • Hanzalová - Šilarová a kol.: Ploché střechy. Praha, IC ČKAIT 2005, ISBN 80-86769-71-2
 • Kupilík: Střechy. SIA, Praha 1997
 • Chaloupka - Svoboda: Ploché střechy praktický průvodce. Grada Publishing, a. s. 2009.
 • Bill - Žďára: Zastřešení budov. ČSSI Praha 1998
 • Oláh - Mikuláš: Krytiny a doplňkové konštrukcie striech. Jaga group, Bratislava 1997
 • Oláh : Strešné pláště podkroví a nadstaveb, Jaga group, Bratislava 2000
 • Oláh-Mikuláš-Mikulášová:Šikmé střechy. Jaga group, Bratislava 2002.

Normy:

 • ČSN 73 1901 Navrhování střech - základní ustanovení 2011;
 • ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí, březen 2008;
 • ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov 2005.
 • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 2011;
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Základní ustanovení  2005
 • ČSN EN 1991- 1- 3 - Obecná zatížení - Zatížení sněhem, 2005
 • ČSN EN 1991 - 1- 4 - Obecná zatížení - Zatížení větrem, 2007
 • ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení.
 • ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové izolace.
 • ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů
 • ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy
 • ČSN EN ISO 6946 73 0558 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla. Výpočetní metoda

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, 2003

 • ČSN EN 12 056-3 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3 : Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet, 2001
 • ČSN EN 1253-1 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Požadavky
 • ČSN EN 1253-2 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Zkušební metody
 • ČSN EN 1253-3 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola jakosti
 • ČSN EN 1253-4 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Víčka a vtokové mřížky

Files for download

There are some hidden files for download in this section.
If you wish to download them, you have to
log in.

< Back